Bảng giá đất tại Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh

0

Bảng giá đất tại Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024.


1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024


2. Bảng giá đất là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai 2013, giá đất tính theo giá nhà nước hiện nay gồm bảng giá đất là giá đất cụ thể. Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Nội dung bảng giá đất gồm:

– Bảng giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

– Bảng giá đất trồng cây lâu năm;

– Bảng giá đất rừng sản xuất;

– Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản;

– Bảng giá đất làm muối;

– Bảng giá đất ở tại nông thôn;

– Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn;

– Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn;

– Bảng giá đất ở tại đô thị;

– Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị;

– Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị;

Bên cạnh bảng giá đất như trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ban hành chi tiết bảng giá các loại đất theo phân loại đất phù hợp với thực tế tại địa phương.

Từ những phân tích trên có thể hiểu: Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở khung giá đất, nguyên tắc và phương pháp định giá đất.


3. Bảng giá đất tại Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh

QUY ĐỊNH

VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2020 – 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương I

PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

2. Bảng giá đất này được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính thuế sử dụng đất;

c) Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

d) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

đ) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

g) Bảng giá đất này là căn cứ để xác định giá cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất

h) Tính tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao quy định tại Điều 12 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, thẩm định bảng giá đất, định giá đất cụ thể

2. Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đấtcá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất

3. Người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân khác có liên quan

Chương II

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐT

Điều 3. Đối với đất nông nghiệp

1. Phân khu vực và vị trí đất:

a) Khu vực: đất nông nghiệp được phân thành ba (03) khu vực:

– Khu vực I: thuộc địa bàn các quận;

– Khu vực II: thuộc địa bàn các huyện Hóc Mônhuyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi;

– Khu vực III: địa bàn huyện Cần Giờ

b) Vị trí:

– Đối với đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản: Chia làm ba (03) vị trí:

+ Vị trí 1: tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong bảng giá đất ở) trong phạm vi 200m;

+ Vị trí 2: không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong bảng giá đất ở) trong phạm vi 400m;

+ Vị trí 3: các vị trí còn lại

– Đối với đất làm muối: chia làm ba (03) vị trí:

+ Vị trí 1: thực hiện như cách xác định đối với đất trồng lúa nước, đất trồng câyhàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản;

+ Vị trí 2: có khoảng cách đến đường giao thông thủy, đường bộ hoặc đến kho muối tập trung tại khu vực sản xuất trong phạm vi 400m;

+ Vị trí 3: các vị trí còn lại

2. Bảng giá các loại đất nông nghiệp:

a) Bảng giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác (Bảng 1):

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Khu vc I

Khu vc II

Khu vực III

Vị trí 1

250000

200000

160000

Vị trí 2

200000

160000

128000

Vị trí 3

160000

128000

102400

b) Bảng giá đất trồng cây lâu năm (Bảng 2):

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Khu vực I

Khu vực II

Khu vc III

Vị trí 1

300000

240000

192000

Vị trí 2

240000

192000

153600

Vị trí 3

192000

153600

122900

c) Bảng giá đất rừng sản xuất (Bảng 3):

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Đơn giá

Vị trí 1

190000

Vị trí 2

152000

Vị trí 3

121600

* Đối với đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tính bằng 80% giá đất rừng sản xuất

d) Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản (Bảng 4):

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

Vị trí 1

250000

200000

160000

Vị trí 2

200000

160000

128000

Vị trí 3

160000

128000

102400

đ) Bảng giá đất làm muối (Bảng 5):

Đơn vị tính: đồng/m

Vị trí

Đơn giá

Vị trí 1

135000

Vị trí 2

108000

Vị trí 3

86400

e) Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường được tính bằng 150% đất nông nghiệp cùng khu vực của cùng loại đất

Điều 4. Đối với đất phi nông nghiệp

1. Phân loại đô thị:

a) Đối với 19 quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì áp dụng khung giá đất của đô thị đặc biệt theo quy định của Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất

b) Đối với thị trấn của 05 huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì áp dụng theo khung giá đất của đô thị loại V

c) Đối với các xã thuộc 05 huyện áp dụng theo khung giá đất của xã đồng bằng

2. Phân loại vị trí:

a) Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong Bảng giá đất

b) Các vị trí tiếp theo không tiếp giáp mặt tiền đường bao gồm:

– Vị trí 2: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0.5 của vị trí 1

– Vị trí 3: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0.8 của vị trí 2

– Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng0.8 của vị trí 3

Trường hợp các vị trí nêu trên có độ sâu tính từ mép trong lề đường của mặt tiền đường (theo bản đồ địa chính) từ 100m trở lên thì giá đất tính giảm 10% của từng vị trí.

Khi áp dụng quy định trên thì giá đất thuộc đô thị đặc biệt tại vị trí không mặt tiền đường không được thấp hơn mức giá tối thiểu trong khung giá đất của Chính phủ, tương ứng với từng loại đất

3. Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp

a) Bảng giá đất ở:

– Giá đất ở của vị trí 1: Phụ lục Bảng 6 đính kèm

b) Đất thương mại, dịch vụ:

– Giá đất: tính bằng 80% giá đất ở liền kề (theo phụ lục Bảng 6 và các vị trí theo Khoản 2 Điều này)

– Giá đất không được thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm trong khu dân cư cùng khu vực

c) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; Đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh; Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp:

– Giá đất: tính bằng 60% giá đất ở liền kề (theo phụ lục Bảng 6 và các vị trí theo Khoản 2 Điều này)

– Giá đất không được thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm trong khu dân cư cùng khu vực

d) Đất nghĩa trang, nghĩa địa (tập trung): tính bằng 60% giá đất ở liền kề

đ) Đất giáo dục, y tế: tính bằng 60% giá đất ở liền kề

e) Đất tôn giáo: tính bằng 60% giá đất ở liền kề

g) Đối với đất trong Khu Công nghệ cao: tính theo mặt bằng giá đất ởsau đó quy định bảng giá các loại đất trong Khu Công nghệ cao như sau:

– Đất với đất thương mạidịch vụ: tính bằng 80% giá đất ở: Phụ lục Bảng 7 đính kèm

– Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ: tính bằng 60% giá đất ở: Phụ lục Bảng 8 đính kèm

h) Các loại đất phi nông nghiệp còn lại: căn cứ vào phương pháp định giá, so sánh các loại đất liền kề để quy định mức giá đất

Điều 5. Đối với các loại đất khác

1. Các loại đất nông nghiệp khác:

Giá đất nông nghiệp khác được tính bằng giá của loại đất nông nghiệp liền kề Trường hợp không có giá của loại đất nông nghiệp liền kề thì tính bng giá của loại đất nông nghiệp trước khi chuyển sang loại đất nông nghiệp khác

2. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản:

a) Sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản: tính bằng 100 % giá đất nuôi trồng thủy sản

b) Sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp: tính bằng 50% giá loại đất phi nông nghiệp liền kề cùng loại đất

c) Sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp nuôi trồng thủy sản: giá đất được xác định trên diện tích từng loại đất cụ thể Trường hợp không xác định được diện tích từng loại thì tính theo loại đất sử dụng chính

3Đối với đất rừng phòng hộrừng đặc dụng:

Tính bằng 80% giá đất rừng sản xuất

4. Đối với đất chưa sử dụng, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để đưa vào sử dụng thì căn cứ phương pháp định giá đất và giá của loại đất cùng mục đích sử dụng đã được giao đấtcho thuê đất tại khu vực lân cận để xác định mức giá

Điều 6. Về thời hạn sử dụng đất đối với các loại đất sử dụng có thời hạn

Quy định về thời hạn sử dụng đất đối với các loại đất thương mại, dịch vụ; Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ là 50 năm, trường hợp đối với dự án có quy định thời hạn sử dụng đất trên 50 năm thì số năm vượt quy định (50 năm) được tính theo quy tắc tam xuất, nhưng không vượt quá giá đất ở tại cùng vị trí

Chương III

ĐIU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính. Cục Thuế thành phố, cácsở – ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận – huyện có trách nhiệm triển khai thi hành quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở – ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận – huyện tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn hoặc quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và kịp thời./.

Phụ lục Bảng giá đất ở Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐON ĐƯỜNG

GIÁ

TỪ

ĐẾN

1

2

3

4

5

1

ALEXANDRE DE RHODES TRỌN ĐƯỜNG  

92.400

2

BÀ LÊ CHÂN TRỌN ĐƯỜNG  

32.600

3

BÙI THỊ XUÂN TRỌN ĐƯỜNG  

59.800

4

BÙI VIỆN TRỌN ĐƯỜNG  

52.800

5

CALMETTE TRỌN ĐƯỜNG  

57.800

6

CAO BÁ NHẠ TRỌN ĐƯỜNG  

33.900

7

CAO BÁ QUÁT TRỌN ĐƯỜNG  

46.200

8

CHU MẠNH TRINH TRỌN ĐƯỜNG  

52.800

9

CÁCH MẠNG THÁNG 8 TRỌN ĐƯỜNG  

66.000

10

CỐNG QUỲNH TRỌN ĐƯỜNG  

58.100

11

CÔ BẮC TRỌN ĐƯỜNG  

35.500

12

CÔ GIANG TRỌN ĐƯỜNG  

35.600

13

CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN TRỌN ĐƯỜNG  

115.900

14

CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH    

96.800

15

CÔNG XÃ PARIS TRỌN ĐƯỜNG  

96.800

16

CÂY ĐIỆP TRỌN ĐƯỜNG  

21.400

17

ĐINH CÔNG TRÁNG TRỌN ĐƯỜNG  

32.600

18

ĐINH TIÊN HOÀNG LÊ DUN ĐIỆN BIÊN PHỦ

36.400

ĐIỆN BIÊN PHỦ VÕ THỊ SÁU

45.200

VÕ THỊ SÁU CẦU BÔNG

35.000

19

ĐIỆN BIÊN PHỦ CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐINH TIÊN HOÀNG

35.000

ĐINH TIÊN HOÀNG HAI BÀ TRƯNG

45.500

20

ĐẶNG DUNG TRỌN ĐƯỜNG  

32.000

21

ĐẶNG THỊ NHU TRỌN ĐƯỜNG  

56.700

22

ĐẶNG TRẦN CÔN TRỌN ĐƯỜNG  

37.400

23

ĐẶNG TẤT TRỌN ĐƯỜNG  

32.000

24

ĐỀ THÁM VÕ VĂN KIỆT TRẦN HƯNG ĐẠO

30.300

24

ĐỀ THÁM TRẦN HƯNG ĐẠO PHẠM NGŨ LÃO

36.500

25

ĐỒNG KHỞI TRỌN ĐƯỜNG  

162.000

26

Đ QUANG ĐẨU TRỌN ĐƯỜNG  

39.600

27

ĐÔNG DU TRỌN ĐƯỜNG  

88.000

28

HAI BÀ TRƯNG BẾN BẠCH ĐẰNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI

96.800

NGUYỄN TH MINH KHAI VÕ THỊ SÁU

65.600

VÕ THỊ SÁU NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI

72.700

NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI CẦU KIỆU

58.200

29

HÒA MỸ TRỌN ĐƯỜNG  

22.100

30

HUYỀN QUANG TRỌN ĐƯỜNG  

24.600

31

HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA TRỌN ĐƯỜNG  

44.000

32

HUỲNH THÚC KHÁNG NGUYỄN HUỆ NAM KỲ KHỞI NGHĨA

92.400

NAM KỲ KHỞI NGHĨA QUÁCH THỊ TRANG

70.000

33

HUỲNH KHƯƠNG NINH TRỌN ĐƯỜNG  

26.300

34

HÀM NGHI TRỌN ĐƯỜNG  

101.200

35

HÀN THUYÊN TRỌN ĐƯỜNG  

92.400

36

HẢI TRIỀU TRỌN ĐƯỜNG  

86.000

37

HOÀNG SA TRỌN ĐƯỜNG  

26.400

38

HỒ HUẤN NGHIỆP TRỌN ĐƯỜNG  

92.400

39

HỒ HẢO HỚN TRỌN ĐƯỜNG  

30.200

40

HỒ TÙNG MẬU VÕ VĂN KIỆT HÀM NGHI

41.300

HÀM NGHI TÔN THẤT THIỆP

68.900

41

KÝ CON TRỌN ĐƯỜNG  

58.200

42

LÝ TỰ TRỌNG NGÃ SÁU PHÙ ĐỔNG HAI BÀ TRƯNG

101.200

HAI BÀ TRƯNG TÔN ĐỨC THẮNG

78.500

43

LÝ VĂN PHỨC TRỌN ĐƯỜNG  

28.100

44

LƯƠNG HỮU KHÁNH TRỌN ĐƯỜNG  

38.800

45

LÊ ANH XUÂN TRỌN ĐƯỜNG  

66.000

46

LÊ CÔNG KIỀU TRỌN ĐƯỜNG  

46.600

47

LÊ DUẨN TRỌN ĐƯỜNG  

110.000

48

LÊ LAI CHỢ BẾN THÀNH NGUYỄN THỊ NGHĨA

88.000

NGUYỄN THỊ NGHĨA NGUYỄN TRÃI

79.200

49

LÊ LỢI TRỌN ĐƯỜNG  

162.000

50

LÊ THÁNH TÔN PHẠM HỒNG THÁI HAI BÀ TRƯNG

115.900

HAI BÀ TRƯNG TÔN ĐỨC THẮNG

110.000

51

LÊ THỊ HỒNG GẤM NGUYỄN THÁI HỌC CALMETTE

48.400

CALMETTE PHÓ ĐỨC CHÍNH

59.400

52

LÊ THỊ RIÊNG TRỌN ĐƯỜNG  

66.000

53

LƯU VĂN LANG TRỌN ĐƯỜNG  

83.600

54

LÊ VĂN HƯU TRỌN ĐƯỜNG  

57.200

55

MAI THỊ LỰU TRỌN ĐƯỜNG  

40.600

56

MÃ LỘ TRỌN ĐƯỜNG  

25.400

57

MẠC THỊ BƯỞI TRỌN ĐƯỜNG  

88.000

58

MẠC ĐỈNH CHI TRỌN ĐƯỜNG  

59.400

59

NGUYỄN THỊ MINH KHAI CẦU THỊ NGHÈ HAI BÀ TRƯNG

61.400

HAI BÀ TRƯNG CỐNG QUỲNH

77.000

CỐNG QUỲNH NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ

66.000

60

NAM KỲ KHỞI NGHĨA VÕ VĂN KIỆT HÀM NGHI

79.200

HÀM NGHI NGUYỄN THỊ MINH KHAI

75.600

61

NGUYỄN AN NINH TRỌN ĐƯỜNG  

79.200

62

NGUYỄN CẢNH CHÂN TRỌN ĐƯỜNG  

44.800

63

NGUYỄN CÔNG TRỨ NGUYỄN THÁI HỌC PHÓ ĐỨC CHÍNH

57.200

PHÓ ĐỨC CHÍNH HỒ TÙNG MẬU

73.000

64

NGUYỄN CƯ TRINH TRỌN ĐƯỜNG  

57.500

65

NGUYỄN DU CÁCH MẠNG THÁNG 8 NAM KỲ KHỞI NGHĨA

57.200

NAM KỲ KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

66.000

HAI BÀ TRƯNG TÔN ĐỨC THẮNG

57.200

66

NGUYỄN HUY TỰ TRỌN ĐƯỜNG  

35.100

67

NGUYỄN HUỆ TRỌN ĐƯỜNG  

162.000

68

NGUYỄN VĂN BÌNH TRỌN ĐƯỜNG  

57.200

69

NGUYỄN VĂN NGUYỄN TRỌN ĐƯỜNG  

25.400

70

NGUYỄN HỮU CẦU TRỌN ĐƯỜNG  

34.100

71

NGUYỄN KHẮC NHU TRỌN ĐƯỜNG  

37.000

72

NGUYỄN PHI KHANH TRỌN ĐƯỜNG  

25.400

73

NAM QUỐC CANG TRỌN ĐƯỜNG  

44.000

74

NGUYỄN SIÊU TRỌN ĐƯỜNG  

46.200

75

NGUYỄN THIỆP TRỌN ĐƯỜNG  

74.800

76

NGUYỄN THÁI BÌNH TRỌN ĐƯỜNG  

57.100

77

NGUYỄN THÁI HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO PHẠM NGŨ LÃO

61.600

ĐOẠN CÒN LẠI  

48.400

78

NGUYỄN THÀNH Ý TRỌN ĐƯỜNG  

32.200

79

NGUYỄN THỊ NGHĨA TRỌN ĐƯỜNG  

61.600

80

NGUYỄN TRUNG NGẠN TRỌN ĐƯỜNG  

37.000

81

NGUYỄN TRUNG TRỰC LÊ LỢI LÊ THÁNH TÔN

82.200

LÊ THÁNH TÔN NGUYỄN DU

77.000

82

NGUYỄN TRÃI NGÃ 6 PHÙ ĐỔNG CỐNG QUỲNH

88.000

CỐNG QUỲNH NGUYỄN VĂN CỪ

66.000

83

NGUYỄN VĂN CHIÊM TRỌN ĐƯỜNG  

66.000

84

NGUYỄN VĂN CỪ VÕ VĂN KIỆT TRẦN HƯNG ĐẠO

33.600

TRẦN HƯNG ĐẠO NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ

42.700

85

NGUYỄN VĂN GIAI TRỌN ĐƯỜNG  

44.000

86

NGUYỄN VĂN THỦ HAI BÀ TRƯNG MC ĐĨNH CHI

48.400

MẠC ĐĨNH CHI HOÀNG SA

44.000

87

NGUYỄN VĂN TRÁNG TRỌN ĐƯỜNG  

44.000

88

NGUYỄN VĂN NGHĨA TRỌN ĐƯỜNG  

32.300

89

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU HAI BÀ TRƯNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM

66.000

NGUYỄN BỈNH KHIÊM HOÀNG SA

45.000

90

NGUYỄN BỈNH KHIÊM TRỌN ĐƯỜNG  

48.800

91

NGÔ VĂN NĂM TRỌN ĐƯỜNG  

47.700

92

NGÔ ĐỨC KẾ TRỌN ĐƯỜNG  

88.000

93

PASTEUR NGUYỄN THỊ MINH KHAI HÀM NGHI

79.500

HÀM NGHI VÕ VĂN KIỆT

69.600

94

PHAN BỘI CHÂU TRỌN ĐƯỜNG  

88.000

95

PHAN CHÂU TRINH TRỌN ĐƯỜNG  

88.000

96

PHAN KẾ BÍNH TRỌN ĐƯỜNG  

37.300

97

PHAN LIÊM TRỌN ĐƯỜNG  

33.800

98

PHAN NGỮ TRỌN ĐƯỜNG  

33.000

99

PHAN TÔN TRỌN ĐƯỜNG  

33.000

100

PHAN VĂN TRƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG  

35.200

101

PHAN VĂN ĐẠT TRỌN ĐƯỜNG  

57.200

102

PHẠM HỒNG THÁI TRỌN ĐƯỜNG  

83.600

103

PHẠM NGỌC THẠCH TRỌN ĐƯỜNG  

65.000

104

PHẠM NGŨ LÃO PHÓ ĐỨC CHÍNH NGUYỄN THỊ NGHĨA

51.200

NGUYỄN THỊ NGHĨA NGUYỄN TRÃI

70.400

105

PHẠM VIẾT CHÁNH TRỌN ĐƯỜNG  

44.000

106

PHÓ ĐỨC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG  

63.200

107

PHÙNG KHẮC KHOAN TRỌN ĐƯỜNG  

38.400

108

SƯƠNG NGUYỆT ÁNH TRỌN ĐƯỜNG  

77.000

109

THI SÁCH TRỌN ĐƯỜNG  

57.200

110

THÁI VĂN LUNG TRỌN ĐƯỜNG  

79.700

111

THẠCH THỊ THANH TRỌN ĐƯỜNG  

35.200

112

THỦ KHOA HUÂN NGUYỄN DU LÝ T TRỌNG

88.000

LÝ TỰ TRỌNG LÊ THÁNH TÔN

88.000

113

TRẦN CAO VÂN TRỌN ĐƯỜNG  

63.200

114

TRẦN DOÃN KHANH TRỌN ĐƯỜNG  

33.000

115

TRẦN HƯNG ĐẠO QUÁCH THỊ TRANG NGUYỄN THÁI HỌC

68.900

NGUYỄN THÁI HỌC NGUYỄN KHẮC NHU

76.000

NGUYỄN KHẮC NHU NGUYỄN VĂN CỪ

58.700

116

TRẦN KHÁNH DƯ TRỌN ĐƯỜNG  

32.000

117

TRẦN KHẮC CHÂN TRỌN ĐƯỜNG  

32.000

118

TRẦN NHẬT DUẬT TRỌN ĐƯỜNG  

32.000

119

TRẦN QUANG KHẢI TRỌN ĐƯỜNG  

38.700

120

TRẦN QUÝ KHOÁCH TRỌN ĐƯỜNG  

33.400

121

TRẦN ĐÌNH XU TRỌN ĐƯỜNG  

31.200

122

TRỊNH VĂN CẤN TRỌN ĐƯỜNG  

37.400

123

TRƯƠNG HÁN SIÊU TRỌN ĐƯỜNG  

19.500

124

TRƯƠNG ĐỊNH TRỌN ĐƯỜNG  

88.000

125

TÔN THẤT THIỆP TRỌN ĐƯỜNG  

68.200

126

TÔN THẤT TÙNG TRỌN ĐƯỜNG  

63.200

127

TÔN THẤT ĐẠM TÔN THẤT THIỆP HÀM NGHI

79.200

HÀM NGHI VÕ VĂN KIỆT

63.200

128

TÔN ĐỨC THẮNG LÊ DUẨN CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH

89.300

CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH CẦU NGUYỄN TẤT THÀNH

105.600

129

VÕ VĂN KIỆT TRỌN ĐƯỜNG  

36.800

130

VÕ THỊ SÁU TRỌN ĐƯỜNG  

56.000

131

YERSIN TRỌN ĐƯỜNG  

63.800

132

NGUYỄN HỮU CẢNH TÔN ĐỨC THẮNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM

79.200

5/5 - (2 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận