Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

0

Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, chuyên môn kỹ thuật theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền. Căn cứ Luật Phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC 2013 (sau đây gọi chung là Luật PCCC); Nghị định 79/2014/NĐ-CP và văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA quy định và hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy, HILAW gửi đến bạn đọc một số vấn đề cần lưu ý sau:

1. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy và điều kiện

Điều kiện Hoạt động Người đứng đầu doanh nghiệp Người đại diện theo pháp luật Nhân sự Các điều kiện khác
Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy Văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy. Cụ thể:

– Văn bằng: Bằng đại học, cao đẳng hoặc trung cấp về phòng cháy chữa cháy.

– Chứng chỉ:

a) Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

b) Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

c) Chứng chỉ hành nghề tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy.

d) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy.

đ) Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

e) Chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.

– Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế; tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

– Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

Địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy
Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 06 tháng Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn chuyển giao công nghệ; phương tiện, thiết bị phục vụ huấn luyện, địa điểm tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy Có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy
Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 06 tháng Có địa điểm hoạt động; có nhà xưởng, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy
Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy Có ít nhất 02 người có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hoạt động kinh doanh Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy

2. Về thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

– Doanh nghiệp, cơ sở chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy sau khi được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Khoản 3, Điều 48 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP)

– Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 19 văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BCA thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đuợc hồ sơ hợp lệ, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thấm quyền sẽ tổ chức kiếm tra các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất, phuơng tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh. Truờng hợp doanh nghiệp, cơ sở đủ điều kiện theo quy định thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; truờng hợp không cấp phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Lưu ý:

+ Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa, mua bán, cho mượn, cho thuê giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

+ Khi doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh bị phá sản hoặc không còn kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thì giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy không còn giá trị sử dụng (Khoản 2, Điều 49 Nghị định 79/2014/NĐ-CP)

+ Trường hợp ngừng hoạt động thì trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ngừng hoạt động, phải nộp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã cấp trước đó;

+ Trường hợp tạm ngừng hoạt động phải có văn bản thông báo cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã cấp trước đó biết về lý do, thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy.

Hình minh họa. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

3. Cấp lại, đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Điểm b, Khoản 1, Điều 19 văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BCA quy định Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy đuợc cấp lại hoặc đổi trong các trường hợp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bị mất, hỏng; doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có sự thay đổi về tên gọi, người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi địa điểm, ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Hồ sơ xin cấp lại, cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy.

4. Thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

+ Điểm a, Khoản 2, Điều 19 văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BCA quy định Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho doanh nghiệp, cơ sở thuộc các Bộ, ngành ở Trung ương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 19 văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BCA thì trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho các doanh nghiệp, cơ sở ở địa phương và nhũng trường hợp do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền.

5. Thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bị thu hồi trong các trường hợp sau:

– Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh bị phá sản hoặc không còn kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

– Không bảo đảm các điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy sau khi đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này.

(Khoản 4 điều 48 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP)

Kết luận: Cơ sở đang kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải đến cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy để được xác nhận và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Khi thực hiện thủ tục cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy câng lưu ý những quy định của pháp luật trong Luật PCCC; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BCA quy định và hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

Đánh giá bài viết!


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận