Mã ngành 6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác

0

Mã ngành 6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác như: Hoạt động của các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật, các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật để kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán


1. Chi tiết mã ngành 6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Nhóm này gồm: Hoạt động của các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật, các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật để kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán (trừ hoạt động cho thuê tài chính). Hoạt động của nhóm này bao gồm hoạt động của ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác, công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện, các tổ chức tài chính hợp tác phi lợi nhuận,…

Nhóm này cũng gồm:

– Hoạt động của ngân hàng tiết kiệm bưu điện và chuyển tiền bưu điện;

– Các tổ chức chuyên cấp tín dụng cho mua nhà nhưng cũng nhận tiền gửi.

– Hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Loại trừ:

– Các tổ chức chuyên cấp tín dụng cho mua nhà nhưng không nhận tiền gửi được phân vào nhóm 64920 (Hoạt động cấp tín dụng khác);

– Các hoạt động thanh toán và giao dịch bằng thẻ tín dụng được phân vào nhóm 66190 (Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu).

Hình minh họa. Mã ngành 6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác

2. Gợi ý cách ghi chi tiết mã ngành 6419

Dưới đây là một số gợi ý cách ghi chi tiết mã ngành 6419:

+ Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: 1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác. 2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật. 3. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: a) Cho vay; b) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; c) Bảo lãnh ngân hàng; d) Phát hành thẻ tín dụng; đ) Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế; e) Các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận. 4. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. 5. Cung ứng các phương tiện thanh toán 6. Cung ứng các dịch vụ thanh toán sau đây: a) Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ; b) Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế; c) Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật. 7. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 8. Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. 9. Mở tài khoản: a) Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; b) Mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng khác; c) Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối. 10. Tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán: a) Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia; b) Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế. 11. Góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật. 12. Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ. 13. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và tài sản tài chính khác theo văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật. 14. Được quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 15. Các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại: a) Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; b) Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư; c) Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; d) Cung cấp dịch vụ môi giới tiền tệ; e) Lưu ký chứng khoán, kinh doanh vàng và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật.

+ Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn với các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển; vay vốn các tổ chức tín dụng khác; cho vay ngắn, trung, dài hạn; triết khấu thương phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá; hùn vốn và liên doanh; làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; kinh doanh ngoại tệ, vàng, bạc, thanh toán quốc tế; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép. Mua bán, chế tác, gia công vàng. Thực hiện dịch vụ phát hành thẻ nội địa có thương hiệu Saigon BankCard.

Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: – Dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán Quốc tế; – Huy động, cho vay ngắn, trung và dài hạn; – Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng

+ Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Kinh doanh tiền tệ

+ Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Nhận tiền gửi bằng VNĐ và bằng ngoại tệ (tiền gửi không kỳ hạn; tiền gửi có kỳ hạn; tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác). Phát hành hoặc làm đại lý phát hành chứng chỉ bằng VNĐ và bằng ngoại tệ đối với chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá khác để huy động vốn trong nước và nước ngoài. Cấp tín dụng bằng VNĐ và bằng ngoại tệ theo hình thức (cho vay; chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác). Cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng. Cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng. Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế. Các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Cung ứng các dịch vụ thanh toán sau (thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ; thu phát ngoại tệ, tiền mặt cho khách hàng; dịch vụ chuyển tiền và thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế; thực hiện các dịch vụ thanh toán khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận). Phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ghi nợ nội địa. Phát hành, đại lý phát hành thẻ quốc tế. Tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán (tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia; tham gia hệ thống thanh toán quốc tế sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận). Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước (mua bán các loại ngoại tệ ở thị trường trong nước: riêng đối với các ngân hàng thương mại được phép khác chỉ được thực hiện dưới hình thức giao ngay). Thu đổi và đặt bàn thu đổi ngoại tệ; mua bán hoặc làm đại lý mua bán các loại chứng khoán bằng ngoại tệ. Thực hiện các dịch vụ thanh toán ngân quỹ bằng ngoại tệ như mở tài khoản ở trong nước bằng ngoại tệ cho khách hàng, thanh toán trong nước bằng ngoại tệ, thực hiện các dịch vụ thu phát ngoại tệ tiền mặt cho khách hàng. Cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế. Cung cấp các dịch vụ chuyển tiền và thanh toán (trong nước và quốc tế); nhận và chi, trả ngoại tệ. Ủy nhiệm cho tổ chức tín dụng khác và tổ chức kinh tế làm đại lý cung ứng một số dịch vụ ngoại hối, bao gồm dịch vụ đổi ngoại tệ, dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ và các dịch vụ khác. Cung cấp các dịch vụ ủy thác và quản lý tài sản bằng ngoại hối. Cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư bằng ngoại hối (mua, bán, sáp nhập, bảo lãnh và làm đại lý phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ…). Cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối. Thực hiện các hoạt động ngoại hối khác theo thông lệ quốc tế và phù hợp với pháp luật Việt Nam. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị nước ngoài (cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế; thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại hối trên thị trường nước ngoài)

+ Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Hoạt động ngân hàng Chi tiết: Hoạt động huy động vốn Chi tiết: Nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn Chi tiết: Vay vốn từ ngân hàng nhà nước, tổ chức tín dụng khác Chi tiết: Hoạt động tín dụng Chi tiết: Cho vay ngắn hạn Chi tiết: Cho vay trung và dài hạn Chi tiết: Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ Chi tiết: Dịch vụ thanh toán trong nước, dịch vụ ngân quỹ (thu, phát tiền mặt cho khách hàng) Chi tiết: Hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối trong nước (chỉ được phép hoạt động khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính Phủ)

Xem thêmMã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận