Mẫu A.I.11.a | Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

0

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư – Mẫu A.I.11.a (Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư) ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.


Mẫu Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu A.I.11.a)

Tải về: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu A.I.11.a)

Mẫu A.I.11.a
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
(Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư)
(Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ[1]
(Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư)

Kính gửi: ………(Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án trong trường hợp chuyển nhượng một phần (hoặc toàn bộ) dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh ………(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có) với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ CHUYỂN NHƯỢNG

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………… Giới tính: ………………….

Ngày sinh: ……….  Quốc tịch: …………………

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)[2] số: …….; ngày cấp…….; Nơi cấp: … …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): ………………….

Địa chỉ thường trú: ……………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………..

Điện thoại: ………….  Fax: ………….  Email: …….

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………..

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)[3] số: ….; ngày cấp: ………; Cơ quan cấp: ….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): …………………………………

Địa chỉ trụ sở: ……………………………..

Điện thoại: ……… Fax: ……………  Email: ……… Website (nếu có): ..

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ tên: ………………… Giới tính: ………………

Chức danh: …………… Ngày sinh: ………  Quốc tịch: …………..

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số: …….; ngày cấp …….; Nơi cấp: …..

Địa chỉ thường trú: …………………

Chỗ ở hiện tại: …………………….

Điện thoại: ……………. Fax: ……. Email: ………………….

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2 ở trên

II. NHÀ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ……………… Giới tính: …………………….

Ngày sinh: …………………………. Quốc tịch: …………….

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)4 số: …….; ngày cấp …….; Nơi cấp: …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): ………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………

Chỗ ở hiện tại: ………………..

Điện thoại: …………….  Fax: ………….  Email: ………….

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………..

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)5 số: ….; ngày cấp: ………; Cơ quan cấp: ….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): ……………………….

Địa chỉ trụ sở: ……………………..

Điện thoại: ……… Fax: …………  Email: ……… Website (nếu có): ..

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:

Họ tên: ………………  Giới tính: ……………

Chức danh: …… Ngày sinh: ……………… Quốc tịch: ………..

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …..

Địa chỉ thường trú: ………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………..

Điện thoại: ………. Fax: ………. Email: ……………

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2 ở trên.

III. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:

STT Tên giấy Số giấy/Mã số dự án Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú

(Còn hoặc hết hiệu lực)

2. Nội dung dự án đầu tư:

– Tên dự án: …………………… 

– Mục tiêu: ……………… 

– Tổng vốn đầu tư …………………….. 

– Quy mô dự án: ……………………… 

– Tiến độ: ………………………….. 

– Địa điểm: ………………………………… 

– Thời hạn dự án: ………………………………

IV. DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG (đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án)

1. Nội dung dự án dự kiến chuyển nhượng cho Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng:

– Tên dự án: ………………………………

– Mục tiêu:…………………

– Tổng vốn đầu tư …………………………

– Quy mô dự án: …………………………… 

– Địa điểm: ……………………… 

– Thời hạn dự án: ………………………

– Hiện trạng đang thực hiện: ………………………..

2. Nội dung dự án còn lại của Nhà đầu tư chuyển nhượng

– Tên dự án: ………………………

– Mục tiêu: ……………………

– Tổng vốn đầu tư …………………….

– Quy mô dự án:………………….

– Địa điểm:…………………

– Thời hạn dự án: ……………………….

– Hiện trạng đang thực hiện: ……………………..

IV. Giải trình về việc chuyển nhượng

1. Lý do, cơ sở đề nghị chuyển nhượng:

2. Giải trình về việc đáp ứng các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Đầu tư.

V. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này.

VII. CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơquan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu việc chuyển nhượng dự án không được chấp thuận.

VIII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Các văn bản kèm theo khoản 5 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

2. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

 

Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

… ……., ngày ….. tháng ….. năm …

Nhà đầu tư chuyển nhượng

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

 

[1] Trường hợp việc chuyển nhượng thuộc quy định tại Điểm a Khoản 8 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, thì Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được thay thế bằng văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư tại Biểu mẫu A.I.11.b của Thông tư này.

[2] Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

[3] Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.

4 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

5 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.


Căn cứ pháp lý

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Mẫu A.I.11.a (Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư) ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT.

Tải về: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu A.I.11.a)

5/5 - (13 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận

Đây là nơi để trao đổi ý kiến bài viết hoặc yêu cầu download tài liệu. 

Một số lưu ý:

- Địa chỉ email bạn cung cấp tại trường "Email của bạn" sẽ không được công khai. (Không khuyến khích để lại thông tin email tại trường "Bình luận của bạn")

- KHÔNG sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, khiêu dâm, đe dọa, lăng nhục hay xúc phạm cá nhân, đơn vị hay tổ chức khác hoặc bình luận mang tính chất spam.