Mẫu Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể

0

Để nhãn hiệu tập thể được bảo hộ theo quy định thì hồ sơ bắt buộc phải có quy chế sử dụng. Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều tổ chức gặp khá nhiều khó khăn trong việc soạn thảo mẫu quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể cho tổ chức của mình. Dưới đây là mẫu quy chế nhãn hiệu tập thể theo quy định của pháp luật.


1. Nội dung của quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 105 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 có nêu cụ thể về các nội dung chủ yếu của quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể gồm:

– Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu;

– Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức;

– Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;

– Điều kiện sử dụng nhãn hiệu;

– Biện pháp xử lý các vi phạm quy chế sử dụng.


2. Mẫu quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể

Tải về:  Mẫu quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể

UBND HUYỆN …..
HTX …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày …… tháng ….. năm ……

QUY CHẾ
SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ
“……”

– Căn cứ quy định của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 về việc đăng ký nhãn hiệu tập thể;

– Căn cứ vào giấy chứng nhận kinh doanh số: …..

– Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Hợp tác xã …..

Để góp phần giúp các hộ, cơ sở chế biến, sản xuất nấm trên địa bàn …… phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa. Đồng thời giới thiệu rộng rãi ra thị trường, nhằm bảo vệ, nâng cao uy tín sản phẩm nấm tại …… góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc đăng ký, quản lý, sử dụng và khai thác nhãn hiệu tập thể …. cho sản phẩm …. của hợp tác xã Sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu Huyện …., địa chỉ: …..

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình sản xuất và/hoặc kinh doanh sản phẩm nấm tươi trên địa bàn : ….

 (Danh sách các hội viên có phụ lục kèm theo)

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Nhãn hiệu tập thể được đề cập trong Quy chế này là nhãn hiệu tập thể ….cho sản phẩm nấm tươi.

2. Hợp tác xã được đề cập trong Quy chế này là Hợp tác xã ……

3. Hội viên: là tất cả các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trực tiếp sản xuất, kinh doanh sản phẩm …. trên địa bàn ……….. tự nguyện tham gia và tuân thủ Điều lệ của Hợp tác xã.

Chương II
ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Điều 4. Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho nhãn hiệu tập thể

Hợp tác xã là tổ chức duy nhất được quyền đại diện cho các hội viên đứng ra thực hiện các thủ tục sau:

1. Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho nhãn hiệu tập thể để sử dụng chung trong Hợp tác xã

2. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Điều 5. Phương thức sở hữu và quản lý nhãn hiệu tập thể

1. Hợp tác xã là tổ chức duy nhất được đại diện cho các hội viên thực hiện quyền sở hữu đối với nhãn hiệu tập thể ……..cho nhóm sản phẩm:

– Nhóm ………………….

2. Hợp tác xã thống nhất quản lý việc sử dụng và khai thác nhãn hiệu tập thể. Các hội viên chỉ có quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể theo đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 6. Quyền hạn của cơ quan quản lý nhãn hiệu tập thể

1. Ban hành các văn bản quản lý phục vụ cho công tác quản lý, sử dụng, khai thác nhãn hiệu tập thể và tổ chức hướng dẫn hội viên thực hiện các văn bản đã ban hành:

a) Quy trình kỹ thuật sản xuất

b) Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm;

c) Quy định về sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm;

d) Quy chế cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể;

đ) Các văn bản hướng dẫn khác do Hợp tác xã ban hành phục vụ cho công tác quản lý, khai thác và sử dụng nhãn hiệu tập thể

2. Lập quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức xây dựng, phát triển vùng sản xuất sản phẩm nấm bảo hộ nhãn hiệu tập thể theo quy hoạch được phê duyệt.

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, kế hoạch hằng năm để quản lý, khai thác nhãn hiệu tập thể phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

4. Tổ chức triển khai các hoạt động cấp quyền, thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định nêu tại Quy chế này;

5. Tổ chức triển khai các hoạt động in ấn, cấp tem nhãn sử dụng trong Hợp tác xã

6. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xây dựng và phát triển hệ thống thương mại phục vụ cho việc tiêu thụ sản phẩm của hội viên.

7. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan để tập huấn, hướng dẫn kiến thức về sản xuất, kinh doanh, quản lý, khai thác nhãn hiệu… cho các hội viên.

8. Thu phí sử dụng nhãn hiệu của hội viên và sử dụng phí đó vào mục đích chung của Hợp tác xã theo quy định đã được tập thể hội viên biểu quyết thông qua.

9. Các nhiệm vụ khác phù hợp với điều lệ hoạt động của Hợp tác xã và quy định của pháp luật.

Điều 7. Nội dung quản lý, giám sát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể

Ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, Ban chấp hành Hợp tác xã có trách nhiệm phải thực hiện các nội dung quản lý, giám sát sau:

1. Quản lý, giám sát các hoạt động khoanh vùng sản xuất của các nhóm sản xuất thuộc Hợp tác xã.

2. Quản lý, giám sát các hoạt động thực hành sản xuất sản phẩm theo Quy trình kỹ thuật đã ban hành.

3. Quản lý, giám sát việc sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm theo Quy định sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm.

Chương III
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA HỘI VIÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Điều 8. Điều kiện được sử dụng nhãn hiệu tập thể

Để được sử dụng nhãn hiệu tập thể, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là hội viên của Hợp tác xã

2. Có hoạt động sản xuất và/hoặc kinh doanh sản phẩm ….. nằm trong vùng quy hoạch thuộc …………..

3. Sản phẩm nấm được sản xuất theo đúng Quy trình kỹ thuật sản xuất, đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo Quy trình kiểm soát chất lượng và Tiêu chuẩn chất lượng do Hợp tác xã công bố.

4. Tuân thủ quy định về sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm do hợp tác xã ban hành.

5. Có đơn đề nghị được sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Điều 9. Quyền của hội viên được sử dụng nhãn hiệu tập thể

1. Được quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể trong các hoạt động thương mại.

2. Được quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

3. Được quyền cung cấp các tài liệu về quản lý, sản xuất, thương mại và các tài liệu khác liên quan đến việc phát triển sản xuất nấm

4. Được hưởng các lợi ích từ hoạt động đầu tư, hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của Hợp tác xã mang lại.

5. Được quyền giám sát các hoạt động quản lý, khai thác sử dụng nhãn hiệu của Ban chấp hành Hợp tác xã và các hoạt động sử dụng nhãn hiệu của các hội viên khác.

6. Được quyền tham gia, đề xuất các ý kiến liên quan đến việc quản lý, sử dụng, khai thác nhãn hiệu tập thể.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên được sử dụng nhãn hiệu tập thể

1. Tuân thủ Quy trình kỹ thuật sản xuất trong các hoạt động sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm.

2. Duy trì và đảm bảo chất lượng sản phẩm được gắn nhãn hiệu tập thể theo đúng Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đã được Hợp tác xã công bố.

3. Sử dụng tem, nhãn, bao bì cho đúng sản phẩm được gắn nhãn.

4. Không được tự ý chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, chuyển giao tem, nhãn, bao bì cho người khác sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được sự cho phép của Hợp tác xã

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Hợp tác xã theo các nội dung được quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

6. Nộp phí sử dụng nhãn hiệu theo quy định.

Chương IV
XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LIÊN QUAN
ĐẾN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Điều 11. Hành vi vi phạm Quy chế

Mọi hoạt động khai thác, sử dụng nhãn hiệu tập thể sau đây được xác định là hành vi vi phạm Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể.

1. Sử dụng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm không đáp ứng Tiêu chuẩn chất lượng đã được Hợp tác xã công bố.

2. Sử dụng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm không tuân thủ quy trình kỹ thuật, quy chế kiểm soát chất lượng đã được Hợp tác xã ban hành.

3. Sử dụng tem, nhãn, bao bì không đúng với sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

4. Sử dụng không đúng tem, nhãn, bao bì cho sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

5. Tự ý chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, tự ý chuyển giao tem, nhãn, bao bì sản phẩm cho người khác sử dụng.

6. Hội viên của Hợp tác xã là chủ cơ sở sản xuất bị giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể nhưng vẫn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu.

7. Không nộp lệ phí sử dụng nhãn hiệu theo quy định.

8. Thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng xấu làm tổn hại đến uy tín, danh tiếng của Hợp tác xã, của thành viên khác cũng như Nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ.

Điều 12. Hình thức xử lý

Căn cứ và tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người vi phạm sẽ bị xử lý theo một trong các hành thức sau:

1. Cảnh cáo

2. Thu hồi tem, nhãn, bao bì sản phẩm đã sử dụng sai mục đích.

3. Đình chỉ quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể có thời hạn

4. Thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Điều 13. Nguyên tắc và thẩm quyền xử lý

1. Mọi hành vi vi phạm Quy chế phải được xử lý kịp thời, công khai, bình đẳng và theo đúng Quy chế và phải được thông báo kết quả xử lý tới toàn thể Hội viên của Hợp tác xã.

2. Ngoài việc xử lý vi phạm theo Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người vi phạm còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy chế

a) Ban chỉ đạo Hợp tác xã được quyền áp dụng các hình thức xử lý nêu tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 12 của Quy chế này. Quyết định xử lý của Ban chỉ đạo Hợp tác xã được thông qua khi được 2/3 số thành viên Ban chỉ đạo biểu quyết tán thành.

b) Hợp tác xã được quyền áp dụng các hình thức xử lý nêu tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 12 của Quy chế này. Quyết định xử lý của Hợp tác xã được thông qua khi được 2/3 số hội viên của Làng nghề biểu quyết tán thành.

Điều 14. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có tranh chấp, bất đồng hoặc phát hiện có hành vi vi phạm các hội viên có thể khiếu nại, tố cáo với Ban chỉ đạo Hợp tác xã để xem xét, giải quyết.

2. Các khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu tập thể phải được xem xét, giải quyết trên cơ sở Quy chế của Hợp tác xã và pháp luật hiện hành có liên quan của Nhà nước.

3. Trường hợp vụ việc phức tạp, nội dung vượt quá thẩm quyền giải quyết, Hợp tác xã sẽ có văn bản đề nghị hoặc văn bản chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

1. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh vướng mắc, hội viên hoặc các bộ phận trực thuộc Hợp tác xã cần tổng hợp trình Ban chỉ đạo làng nghề nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Mọi sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Hợp tác xã lập thành văn bản và được ít nhất 2/3 số hội viên biểu quyết thông qua tại Hội nghị toàn thể hội viên của Hợp tác xã

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này đã được Hợp tác xã sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu huyện ………. chấp thuận thông qua và có hiệu lực thi hành sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý với các cơ quan quản lý Nhà nước.

2. Mọi nội dung trong Quy chế có giá trị bắt buộc thi hành đối với mọi thành viên của Hợp tác xã sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu huyện ……… sử dụng nhãn hiệu tập thể: “……….”.

HĐQT HỢP TÁC XÃ

5/5 - (10 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận

Đây là nơi để trao đổi ý kiến bài viết hoặc yêu cầu download tài liệu. 

Một số lưu ý:

- Địa chỉ email bạn cung cấp tại trường "Email của bạn" sẽ không được công khai. (Không khuyến khích để lại thông tin email tại trường "Bình luận của bạn")

- KHÔNG sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, khiêu dâm, đe dọa, lăng nhục hay xúc phạm cá nhân, đơn vị hay tổ chức khác hoặc bình luận mang tính chất spam.