Mẫu số 03-LĐTL | Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng

0

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng (Mẫu số 03-LĐTL) ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.


1. Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng (Mẫu số 03-LĐTL)

Đơn vị: ……………….

Bộ phận: …………….

Mẫu số 03 – LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG
Quý…..năm…. 

Số:…………….

STT Họ và tên Chức Bậc Mức thưởng Ghi
vụ lương Xếp loại thưởng Số tiền Ký nhận chú
A B C 1 2 3 D E
Cộng x x x x

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):………………………………………………….

Ngày… tháng… năm……

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng:


2. Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép

1. Mục đích: Là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận được thưởng.

Cột A,B,C: Ghi số thứ tự, họ tên, chức vụ, của người được thưởng.

Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng.

Cột 2,3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại.

Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng.

Bảng thanh toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.


Căn cứ pháp lý

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng (Mẫu số 03-LĐTL) ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

5/5 - (6 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận