Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác

0

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác là những quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội. Việc giải quyết hưởng chế độ này được thể hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội và Quyết định số 636/QĐ-BHXH (được thay thế bởi Quyết định 166/QĐ-BHXH). Sau đây, HILAW sẽ cụ thể những nội dung như sau:

1. Đối tượng được giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác

Căn cứ Điều 115 Luật BHXH, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác sẽ được giải quyết di chuyển nơi nhận BHXH khi người có nguyện vọng được chuyển nơi quản lý nơi chờ hưởng lương hưu, nơi hưởng BHXH tại nơi cư trú mới có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội đang hưởng.

2. Thời hạn giải quyết

– Giải quyết chuyển đi: Căn cứ Điều 115 Luật BHXH, khi nhận được đơn yêu cầu được giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời.

– Thông báo khi chuyển đến: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển đến.

Hình minh họa. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác

3. Trình tự giải quyết và thành phần hồ sơ di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác

a) Đối với người lao động:

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 24 khoản 7, khoản 8 Điều 26 Quyết định 636/QĐ-BHXH quy định, để được giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác, người lao động phải thực hiện các thủ tục sau đây:

Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, nơi quản lý chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác và mang nộp cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

– Hồ sơ đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng gồm:

+ Đơn theo mẫu số 14-HSB (Bản chính);

+Trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ở nơi có phụ cấp khu vực mà chuyển đến nơi hưởng mới có phụ cấp khu vực thì có thêm hộ khẩu thường trú tại nơi cư trú mới. Trường hợp không thống nhất về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước và hồ sơ hưởng BHXH thì cần nêu rõ trong đơn kèm theo chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước.

– Hồ sơ chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, chờ hưởng trợ cấp hàng tháng:

+ Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính).

+ Trường hợp có sự không thống nhất về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước và hồ sơ BHXH thì cần nêu rõ trong đơn kèm theo chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước.

Lưu ý: Các thành phần hồ sơ nêu trên nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.

Bước 2: Người lao động khi nhận được thông báo (mẫu số 18A-HSB) và giấy giới thiệu trả lương hưu, trợ cấp BHXH (mẫu C77-HD)  thì đến cơ quan BHXH nơi cư trú (theo địa chỉ ghi trong thông báo) để làm thủ tục đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

– Người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tại nơi cư trú do BHXH tỉnh khác giải quyết: Đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và thẻ BHYT (nếu thuộc đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT) theo thời gian và địa điểm ghi trong Thông báo (mẫu số 18A-HSB); nộp lại thẻ BHYT đã được cấp trước đó;

– Người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng do BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân giải quyết chuyển đến hưởng ở nơi cư trú thì nhận hồ sơ đã niêm phong từ đơn vị sử dụng lao động (trong trường hợp đơn vị sử dụng lao động giao hồ sơ trực tiếp cho người lao động), nộp cho BHXH tỉnh nơi cư trú khi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng để được nhận chế độ;

– Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nộp hoặc gửi theo đường bưu điện hồ sơ đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng; đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, thẻ BHYT (nếu thuộc đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT) theo Thông báo về thời gian, địa điểm chi trả lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 18A-HSB); nộp lại thẻ BHYT đã được cấp trước đó;

– Người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng nộp hoặc gửi theo đường bưu điện hồ sơ đề nghị chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho BHXH tỉnh nơi đang quản lý hồ sơ chờ; nhận thông báo về việc đã tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu/trợ cấp hàng tháng (mẫu số 18B-HSB).

Lưu ý: Đối với hồ sơ nộp bản sao không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để làm căn cứ đối chiếu.

b) Đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội:

Căn cứ Quyết định 636/QĐ-BHXH, cơ quan BHXH giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác như sau:

– BHXH cấp huyện nơi chuyển đi : Tiếp nhận đủ hồ sơ từ người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (gọi chung là người đề nghị), chuyển BHXH tỉnh, thành phố;

– BHXH tỉnh nơi chuyển đi: Tiếp nhận hồ sơ từ BHXH cấp huyện hoặc từ người đề nghị, hoàn thiện hồ sơ chuyển cho BHXH tỉnh nơi người đề nghị chuyển đến;

+ BHXH tỉnh/BHXH huyện nơi chuyển đi khi tiếp nhận hồ sơ từ người lao động thực hiện đối chiếu với bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản sao không có chứng thực và trả lại bản chính cho người lao động;

– BHXH tỉnh nơi chuyển đến: Khi nhận được hồ sơ chuyển đến, thông báo cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đến làm thủ tục đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc cho người chờ hưởng chế độ biết về việc đã tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Kết luận:  Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác một quyền lợi của người lao động là công dân Việt Nam khi tham gia bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu. Khi thực hiện người lao động cần xem quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội Quyết định số 636/QĐ-BHXH (được thay thế bởi Quyết định 166/QĐ-BHXH).

5/5 - (4 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận