Phiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

0

Phiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 07/ĐK) ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.


1. Phiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Tải về: Mẫu số 07/ĐK

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ
ĐẤT ĐAI
………………
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Mẫu số 07/ĐK
Số: ……….. ……….., ngày … tháng năm 20 …..  

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Kính gửi: ………………………………

Văn phòng đăng ký đất đai ……………………………………

Đề nghị Quý cơ quan có ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp sau đây:

I- Thông tin về chủ sở hữu và tài sản gắn liền với đất đề nghị chứng nhận quyền sở hữu

1. Tên chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: …………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………

2. Tài sản gắn liền với đất do chủ sở hữu kê khai như sau:

2.1. Tên tài sản: ……………………………

2.2. Địa chỉ: …………………………………

2.3. …………………………………………

3. Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gửi kèm theo gồm:

………………………………………………

………………………………………………

II- Nội dung đề nghị có ý kiến

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

 

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

1. Tên cơ quan: ……………………………………………

2. Nội dung ý kiến: ………………………………………

 

………., ngày … tháng … năm
Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)


2. Căn cứ pháp lý

Phiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 07/ĐK) ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Tải về: Mẫu số 07/ĐK

5/5 - (6 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận