Thay đổi đơn đăng ký bảo hộ sáng chế

0

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, thì tùy từng trường hợp doanh nghiệp có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung đơn; tách đơn; chuyển đồi đơn hoặc chuyển giao đơn cho người khác.

1. Sửa đổi, bổ sung

Doanh nghiệp có thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung “Bản mô tả, bản tóm tắt sáng chế” trong đơn đăng ký sáng chế. Để yêu cầu sửa đổi, bổ sung, doanh nghiệp phải nộp:

– Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN).

– Bản mô tả, bản tóm tắt sáng chế tương ứng đã được sửa đổi.

– Bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp.

– Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sáng chế cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sáng chế cho tổ chức (nếu đơn nộp thông qua đại diện);

Lưu ý:

– Doanh nghiệp khi sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong phần mô tả đối với đơn đăng ký sáng chế và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì doanh nghiệp phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

– Ngoài ra, doanh nghiệp có thể yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn, với điều kiện doanh nghiệp phải nộp lệ phí theo số lượng đơn tương ứng.

Hình minh họa. Thay đổi đơn đăng ký bảo hộ sáng chế

2. Tách đơn

Doanh nghiệp có thể yêu cầu tách một hoặc một số giải pháp kỹ thuật trong đơn đăng ký sáng chế. Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có).

Đối với mỗi đơn tách, doanh nghiệp phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí, lệ phí cho các thủ tục được thực hiện độc lập với đơn ban đầu, nhưng không phải nộp phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu.

Doanh nghiệp phải nộp lệ phí công bố lại đơn tách nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu.

Đối với đơn ban đầu (sau khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục thông thường và doanh nghiệp phải nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn.

3. Chuyển đổi đơn

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, doanh nghiệp có thể chuyển đổi yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc ngược lại. Với điều kiện: doanh nghiệp phải nộp lệ phí chuyển đổi đơn theo quy định.

Nếu doanh nghiệp yêu cầu chuyển đổi đơn nộp sau thời hạn nói trên thì sẽ không được xem xét. Doanh nghiệp có thể nộp đơn mới, nhưng được lấy ngày nộp đơn (ngày ưu tiên, nếu có) của đơn ban đầu.

4. Chuyển giao đơn

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra một trong các thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, doanh nghiệp có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc chuyển giao đơn cho người khác.

Để yêu cầu chuyển giao đơn, doanh nghiệp cần nộp các giấy tờ sau:

– Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 02-CGĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN).

– Tài liệu chứng minh người được chuyển giao đáp ứng yêu cầu về quyền đăng ký như:

– Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký sáng chế.

– Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký sáng chế cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký sáng chế cho tổ chức (trường hợp nộp thông qua đại diện).

– Các tài liệu cụ thể khác, nếu có. Chẳng hạn như: Bản sao y CMND/CCCD của cá nhân chuyển giao (trong trường hợp doanh nghiệp yêu cầu cá nhân chuyển giao đơn) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trong trường hợp doanh nghiệp yêu cầu doanh nghiệp khác chuyển giao đơn)…

5/5 - (2 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận