Thủ tục tuyển dụng công chức mới nhất

0

Thủ tục tuyển dụng là một trong những yếu tố để đảm bảo tính công khai dân chủ, công bằng trong tuyển dụng cán bộ, công chức; xem xét thủ tục tuyển dụng công chức ở nước ta hiện nay cho thấy có nhiều điểm tiến bộ so với những quy định trong Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998 (sửa đổi, bổ sung năm 2003).


1. Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng là một biện pháp nhằm đảm bảo tính công khai của hoạt động tuyển dụng, để mọi công dân có nhu cầu và đủ điều kiện có thể tham gia dự tuyển. heo quy định của pháp luật hiện hành thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải thông báo công khai ít nhất 01 lần trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/ NĐ-CP tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải lập danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.

Hình minh họa. Thủ tục tuyển dụng công chức mới nhất

2. Thi tuyển

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. hời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. hời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. hời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.

Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau: – Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

– Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức tổ chức thi vòng 1 trên máy vi tính thì phải thông báo kết quả cho thí sinh được biết ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức tổ chức thi vòng 1 trên giấy thì việc chấm thi thực hiện như sau:

– Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1;

– Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả điểm thi để thí sinh dự thi biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức;

Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh dự thi được biết.

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc quy định tại điểm này nhưng không quá 15 ngày.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Hình thức thi: Thi phỏng vấn hoặc thi viết.

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hình thức thi phỏng vấn hoặc thi viết. Trường hợp vòng 2 được tổ chức bằng hình thức phỏng vấn thì không thực hiện việc phúc khảo.

Thang điểm (thi phỏng vấn hoặc thi viết): 100 điểm; hời gian thi: hi phỏng vấn 30 phút, thi viết 180 phút.

Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.


3. Tuyển dụng và nhận việc

Sau khi có kết quả thi tuyển, người được tuyển dụng phải đến nhận việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng; trường hợp người được tuyển dụng có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc đúng thời hạn thì phải làm đơn đề nghị gia hạn và được cơ quan sử dụng đồng ý.

Quy định này nhằm bổ sung đội ngũ công chức đúng kế hoạch của cơ quan đơn vị.


4. Tập sự, bổ nhiệm

4.1. Tập sự

Tập sự là khoảng thời gian nhằm giúp cho người được tuyển dụng vào biên chế làm quen với công việc, với môi trường công tác, tập làm quen với công việc của ngạch công chức sẽ được bổ nhiệm; thông qua đó bổ sung các kiến thức cần thiết cho nghề nghiệp, trau dồi kỹ năng chuyên môn, khả năng viết và soạn thảo các văn bản, rèn luyện tác phong công chức và kỷ luật làm việc, là cầu nối giữa kiến thức được đào tạo và thực tế; giúp công chức nhận thức được bổn phận, trách nhiệm của người công chức để có thể chính thức đảm nhiệm và làm tốt công vụ.

Thời gian tập sự được quy định như sau:

– 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C; – 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;

– hời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian nghỉ ốm đau, bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

– Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự.

Nội dung tập sự

Trong thời gian tập sự, người tập sự phải học và làm những việc sau:

– Học tập quyền và nghĩa vụ của công chức được quy định trong Luật Cán bộ, công chức;

– Học tập và nắm bắt một cách có hệ thống về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của ngành và của cơ quan được tuyển dụng vào làm việc;

– Học tập nội quy, quy chế của cơ quan; chế độ trách nhiệm của công việc sẽ được phân công;

– Học tập các kiến thức kỹ năng theo yêu cầu trình độ, hiểu biết của ngạch được bổ nhiệm;

– Học tập các chế độ chính sách và công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đang công tác;

– Học tập kỹ năng giao tiếp;

– Tập làm, tập giải quyết và thực hiện các công việc của ngạch công chức sẽ được bổ nhiệm và các công việc được phân công.

Qua mục đích cũng như nội dung tập sự, cho thấy tập sự là khoảng thời gian cần thiết đối với tất cả những người mới được tuyển dụng, vì họ còn xa lạ với công việc cũng như lề lối, cách thức làm việc trong công vụ, trải qua thời kỳ tập sự chắc chắn họ sẽ đảm nhiệm công vụ một cách tốt hơn khi được bổ nhiệm chính thức.

Trong thời kỳ tập sự, theo quy định của pháp luật cơ quan sử dụng công chức phải cử người hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự phải có uy tín, có năng lực và ở cùng ngạch với người tập sự, điều này nhằm đảm bảo người hướng dẫn tập sự có đầy đủ khả năng, trình độ để giúp người tập sự trong công tác.

4.2. Bổ nhiệm

Hết thời kỳ tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản, người hướng dẫn phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi cơ quan sử dụng công chức; nếu người tập sự đạt yêu cầu của ngạch công chức đang tập sự thì người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức có văn bản đề nghị cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch, nếu người tập sự không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian tập sự thì người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đề nghị cơ quan quản lý công chức ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

Như vậy, qua việc nghiên cứu chế độ tuyển dụng công chức ở nước ta hiện nay, cho chúng ta thấy những quy định về tuyển dụng công chức có nhiều đổi mới, phù hợp với nhu cầu xây dựng đội ngũ công chức trong giai đoạn hiện nay, bảo đảm người được tuyển dụng vào công vụ có đầy đủ trình độ năng lực để thực thi tốt nhiệm vụ được giao.

5/5 - (9 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận