Tính thuế TNCN đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

0

Dựa vào Thông tư 111/2013/TT-BTC, HILAW sẽ cung cấp các nội dung căn bản của “Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại”

1. Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền

Căn cứ theo khoản 4 Điều 13 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền được xác định

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%

1.1. Thu nhập tính thuế

Theo khoản 1 Điều 13 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền được quy định như sau:

– Thu nhập tính thuế từ tiền bản quyền là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng chuyển nhượng, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.

– Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ nhưng hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng thực hiện làm nhiều hợp đồng với cùng một đối tượng sử dụng thì thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng.

– Trường hợp đối tượng chuyển giao, chuyển quyền là đồng sở hữu thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng cá nhân sở hữu. Tỷ lệ phân chia được căn cứ theo giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hình minh họa. Tính thuế TNCN đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

1.2. Thuế suất

Theo khoản 2 Điều 13 Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

1.3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ bản quyền là thời điểm trả tiền bản quyền.

2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ nhượng quyền thương mại

Theo quy định tại khoản 4 điều 14 Thông tư 111/2013/TT-BTC thuế thu nhập cá nhân từ nhượng quyền thương mại được xác định bằng

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%

2.1. Thu nhập tính thuế

Theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ nhượng quyền thương mại được quy định như sau:

– Thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng nhượng quyền thương mại, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được.

– Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền thương mại nhưng việc chuyển nhượng thực hiện thành nhiều hợp đồng thì thu nhập tính thuế là phần vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng nhượng quyền thương mại.

2.2. Thuế suất

Theo khoản 2 Điều 14 Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

2.3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Theo khoản 3 Điều 14 Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ bản quyền là thời điểm thanh toán tiền nhượng quyền thương mại giữa bên nhận quyền thương mại và bên nhượng quyền thương mại.

Kết luận: Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại được cụ thể nội dung qua Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Đánh giá bài viết!

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận