Tổng hợp trạng thái lỗi thường gặp khi khai thuế của NNT

0

Đính kèm nội dung Thông báo Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0, Tổng cục thuế đã liệt kê ra 38 lỗi thường gặp khi khai thuế của NNT như sau:

STT Tên lỗi Nội dung thông báo gửi cho NNT
1 Người nộp thuế không thuộc đối tượng nộp loại HSKT này Hồ sơ khai thuế (HSKT) của người nộp thuế (NNT) gửi chưa đúng mẫu. Đề nghị NNT nộp HSKT theo đúng mẫu quy định và gửi lại HSKT
2 Đã tồn tại tờ khai 05/QTT-TNCN cùng kỳ trong hệ thống Đã tồn tại HSKT quyết toán 05/KK-TNCN cùng kỳ trong hệ thống. Đề nghị NNT kiểm tra lại thông tin HSKT và liên hệ CQT để được hướng dẫn cụ thể.
3 Đã tồn tại HSKT chính thức theo Thông tư Đề nghị NNT gửi lại HSKT bổ sung theo đúng mẫu biểu tại Thông tư & <Thông tư 156/2013/TT-BTC hoặc Thông tư 92/2015/TT-BTC>
4 Kỳ tính thuế không thuộc khoảng từ tháng đến tháng Thông tin kỳ tính thuế trên HSKT của NNT không phù hợp với thông tin kỳ tính thuế từ tháng và kỳ tính thuế đến tháng. Đề nghị NNT điều chỉnh lại thông tin kỳ tính thuế và gửi lại HSKT
5 Kỳ tính thuế từ ngày không được lớn hơn đến ngày Thông tin kỳ tính thuế từ ngày lớn hơn đến ngày là chưa đúng quy định. Đề nghị NNT sửa lại thông tin kỳ tính thuế từ ngày, đến ngày theo đúng quy định và gửi lại HSKT
6 Số tháng trong khoảng từ tháng đến tháng không được vượt quá 15 tháng Thông tin từ tháng đến tháng trên HSKT có số tháng vượt quá 15 tháng là chưa đúng quy định. Đề nghị NNT sửa lại thông tin từ tháng đến tháng trên tờ khai quyết toán và gửi lại HSKT
7 Số tháng trong khoảng từ tháng đến tháng không được vượt quá 12 tháng Thông tin từ tháng đến tháng trên HSKT có số tháng vượt quá 12 tháng là chưa đúng quy định. Đề nghị NNT sửa lại thông tin từ tháng đến tháng trên tờ khai quyết toán và gửi lại HSKT
8 Thông tin từ kỳ, đến kỳ của tờ khai này giao với thông tin từ kỳ, đến kỳ của tờ khai đã được nộp trước đó Thông tin từ kỳ, đến kỳ của HSKT này giao với thông tin từ kỳ, đến kỳ của HSKT NNT đã nộp trước đó là chưa phù hợp với quy định. Đề nghị NNT sửa lại thông tin từ kỳ, đến kỳ trên HSKT và gửi lại HSKT. Trường hợp thông tin từ kỳ, đến kỳ trên HSKT đã nộp trước đó chưa chính xác thì NNT liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.
9 Sai định dạng ngày/ tháng/ năm của kỳ tính thuế Thông tin kỳ tính thuế từ kỳ, kỳ tính thuế đến kỳ của HSKT phải định dạng DD/MM/YYYY. Đề nghị NNT sửa lại thông tin  kỳ tính thuế từ kỳ, kỳ tính thuế đến kỳ trên HSKT và gửi lại HSKT
10 Chưa có thông tin kỳ giảm trừ gia cảnh trên bảng kê Thông tin kê khai trên HSKT thiếu thông tin kỳ giảm trừ gia cảnh trên bảng kê. Đề nghị NNT bổ sung thông tin kỳ giảm trừ gia cảnh trên bảng kê & và gửi lại HSKT
11 Ngày chia cổ tức lợi nhuận không nằm trong khoảng kỳ tính thuế Đề nghị NNT điều chỉnh lại thông tin “Ngày chia cổ tức lợi nhuận” và kỳ tính thuế trên tờ khai theo quy định và gửi lại HSKT.
12 Kiểm tra lại thông tin mã hợp đồng hoặc kỳ thanh toán chưa đúng dữ liệu Thông tin mã hợp đồng hoặc kỳ thanh toán chưa đúng dữ liệu. Đề nghị NNT điều chỉnh thông tin mã hợp đồng hoặc kỳ thanh toán đã kê khai và gửi lại HSKT
13 NNT đã gửi HSKT chính thức của kỳ thuế &, theo quy định sau hạn NNT phải gửi HSKT bổ sung Người nộp thuế đã gửi HSKT chính thức của kỳ thuế &, theo quy định sau hạn NNT phải gửi HSKT bổ sung. Đề nghị NNT gửi HSKT bổ sung cho kỳ tính thuế &
14 Người nộp thuế đã nộp HSKT bổ sung lần , đề nghị gửi HSKT bổ sung lần  đến CQT Cơ quan thuế đã nhận được HSKT bổ sung lần &, đề nghị gửi HSKT bổ sung lần & đến CQT. Đề nghị NNT gửi lại HSKT bổ sung có lần bổ sung lớn hơn lần bổ sung đã gửi đến CQT trước đó.
15 NNT chưa có HSKT chính thức cho kỳ tính thuế Người nộp thuế chưa có HSKT chính thức cho kỳ tính thuế &1.Đề nghị NNT nộp HSKT chính thức trước khi nộp HSKT bổ sung
16 Người nộp thuế nộp HSKT đến CQT nơi đi sau khi đã hoàn thành thủ tục chuyển địa điểm tại CQT nơi đi. Người nộp thuế nộp HSKT đến CQT nơi đi sau khi đã hoàn thành thủ tục chuyển địa điểm tại CQT nơi đi. Đề nghị NNT nộp lại HSKT tại Cơ quan thuế nơi chuyển đến.
17 Người nộp thuế không thuộc cơ quan thuế quản lý Hồ sơ khai thuế nộp sai cơ quan thuế quản lý. Đề nghị NNT nộp lại HSKT tại Cơ quan thuế quản lý trực tiếp
18 Hồ sơ thiếu thông tin cơ quan thuế Hồ sơ khai thuế thiếu thông tin cơ quan thuế. Đề nghị NNT gửi lại HSKT
19 Tờ khai vãng lai nộp sai cơ quan thuế Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh phải nộp tại nơi phát sinh hoạt động vãng lai. Đề nghị NNT kiểm tra lại thông tin cơ quan thuế quản lý hoạt động vãng lai và gửi lại HSKT.
20 MST  trên HSKT của NNT không tồn tại Mã số thuế của NNT không tồn tại trong hệ thống quản lý thuế của cơ quan thuế. Đề nghị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.
21 MST của người nộp thuế ngừng hoạt động đã hoàn thành thủ tục đóng MST Mã số thuế của NNT ở trạng thái ngừng hoạt động (trạng thái 01). HSKT của NNT gửi đến chưa được CQT chấp nhận. Đề nghị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.
22 HSKT thiếu thông tin mã số thuế Hồ sơ khai thuế của NNT thiếu thông tin MST. Đề nghị NNT bổ sung thông tin MST trên HSKT và gửi lại HSKT.
23 MST cá nhân trên TK QT TNCN phải là MST 10 chữ số Đề nghị NNT điều chỉnh thông tin MST theo quy định và gửi lại HSKT
24 Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST Hồ sơ khai thuế của NNT chưa được cơ quan thuế chấp nhận do . Đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.
25 NNT đang bị thanh tra/kiểm tra Theo quy định trong thời gian Cơ quan thuế đang thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế thì NNT không được khai bổ sung HSKT của kỳ thanh tra, kiểm tra. Đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.
27 Kỳ tính thuế không phù hợp với NVKK (đã có tờ khai quý) Hồ sơ khai thuế (HSKT) kỳ tính thuế tháng của NNT chưa được cơ quan thuế chấp nhận do NNT đã gửi HSKT, kỳ tính thuế quý đến cơ quan thuế. Đề nghị, NNT gửi lại HSKT theo nghĩa vụ kê khai đã đăng ký với cơ quan thuế và gửi lại HSKT theo quy định.
28 Kỳ tính thuế không phù hợp với NVKK (đã có tờ khai tháng) Hồ sơ khai thuế (HSKT) kỳ tính thuế quý của NNT chưa được cơ quan thuế chấp nhận do NNT đã gửi HSKT, kỳ tính thuế tháng đến cơ quan thuế. Đề nghị, NNT gửi lại HSKT theo nghĩa vụ kê khai đã đăng ký  với cơ quan thuế.
29 Đối với tờ khai thuê tài sản: khi nhận tờ khai năm kiểm tra đã tồn tại tờ khai thuê tài sản quý thuộc năm đó Đã tồn tại tờ khai quý thuộc năm kê khai trên ứng dụng quản lý thuế. Đề nghị NNT liên hệ với CQT quản lý trực tiếp để được hướng dẫn điều chỉnh HSKT
30 Kiểm tra đối với tờ khai thuê tài sản: NNT đã có tờ khai năm không được kê khai tờ khai quý Đã tồn tại tờ khai năm của quý kê khai trên ứng dụng quản lý thuế. Đề nghị NNT liên hệ với CQT quản lý trực tiếp để được hướng dẫn điều chỉnh HSKT
31 Đã tồn tại tờ khai Quý trong hệ thống hoặc đã tồn tại tờ khai năm trong hệ thống. Đề nghị NNT gửi HSKT có thông tin kỳ tính thuế theo quy định. Nếu cần điều chỉnh HSKT đã gửi đến CQT thì NNT liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn cụ thể.
32 Đã tồn tại tờ khai kỳ tính thuế tháng trong hệ thống hoặc đã tồn tại tờ khai kỳ tính thuế quý trong hệ thống. Đề nghị NNT gửi HSKT có thông tin kỳ tính thuế theo quy định. Nếu cần điều chỉnh HSKT đã gửi đến CQT thì NNT liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn cụ thể.
33 MST của ĐLT không tồn tại Thông tin MST của đại lý thuế trên HSKT của NNT không tồn tại. Đề nghị NNT kiểm tra lại thông tin MST của ĐLT trên HSKT vào gửi lại HSKT
34 Hợp đồng ĐLT của NNT hết hiệu lực Hiệu lực hợp đồng đại lý thuế không phù hợp. Đề nghị NNT kiểm tra lại hiệu lực hợp đồng ĐLT và gửi lại HSKT
35 MST đại lý thuế  của người nộp thuế ngừng hoạt động đã hoàn thành thủ tục đóng MST Đề nghị NNT kiểm tra lại thông tin MST của ĐLT trên HSKT vào gửi lại HSKT
36 Đại lý thuế của người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST HSKT chưa được cơ quan thuế chấp nhận do MST đại lý thuê . Đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.
37 Thiếu phụ lục đi kèm của tờ khai 05/QTT-TNCN HSKT thiếu phụ lục đi kèm của tờ khai 05/QTT-TNCN. NNT kiểm tra, bổ sung phụ lục và gửi lại HSKT.
38 HSKT không được gia hạn Hồ sơ khai thuế của người nộp thuế không thuộc trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. Đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.
5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận