Bình luận và dẫn giải các tình huống trong Luật doanh nghiệp Việt PDF

[Ebook] Bình luận và dẫn giải các tình huống trong Luật doanh nghiệp Việt (Xuất bản lần thứ năm) PDF – Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật.


Lời nói đầu

Ngoài việc đưa ra các luận giải về pháp luật doanh nghiệp, các tác giả cuốn sách mong muốn cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết thực tiễn về hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam thông qua các tranh chấp mang tính điển hình. Các tranh chấp được trình bày trong sách này hình thành từ ba nguồn chính:

Thứ nhất: Các bản án đã được giải quyết tại Tòa án Việt Nam,

Thứ hai: Các tranh chấp sưu tầm được từ phương tiện thông tin đại chúng,

Thứ ba: Hồ sơ, vụ việc của khách hàng mà các tác giả có được trong quá trình tham gia với vai trò tư vấn pháp lý cho một trong các bên.

Tuy vậy, ngoại trừ các tranh chấp lấy nguồn từ các bản án, thì các thông tin về tên doanh nghiệp, tên chủ sở hữu, nhãn hiệu và các tên khác trong các tranh chấp đã được thay đổi nhằm bảo đảm tính riêng tư của các bên. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ mang tính ngẫu nhiên.

Đây là một công trình mang tính tập thể và qua mỗi lần tái bản, những người tham gia có thể có sự thay đổi căn cứ vào sự thay đổi về nội dung trong cuốn sách. Ở mỗi phần, các tác giả đã có những luận giải, bình luận công phu, nhưng trong quá trình biên soạn, chắc chắn không tránh khỏi các sai sót. Rất mong nhận được các ý kiến phê bình, trao đổi của độc giả.

Hình minh họa. Bình luận và dẫn giải các tình huống trong Luật doanh nghiệp Việt PDF

Nội dung Ebook Bình luận và dẫn giải các tình huống trong Luật doanh nghiệp Việt

Chương I. Khái quát chung về doanh nghiệp

Chương II. Công ty trách nhiệm hữu hạn

Chương III. Doanh nghiệp nhà nước

Chương IV. Công ty cổ phần

Chương V. Công ty hợp danh

Chương VI. Doanh nghiệp tư nhân

Chương VII. Tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp


Tải sách – Download

Tải về Ebook Bình luận và dẫn giải các tình huống trong Luật doanh nghiệp Việt PDF:

Bài viết liên quan