Định khoản kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

0

Kế toán tiền lương là một mảng nghiệp vụ quan trọng của kế toán. Kế toán tiền lương có trách nhiệm tính và hạch toán tiền lương cho công nhân viên dựa trên các yếu tố: bảng chấm công, trợ cấp… Cùng HILAW tìm hiểu qua bài viết sau:


1. Kế toán tiền lương, BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn

Tính tiền lương, các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho công nhân viên

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang
Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
Nợ TK 6231 – Chi phí sử dụng máy thi công
Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung
Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 334 – Phải trả công nhân viên
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Lưu ý: BHXH, BHYT và phí công đoàn của công nhân trực tiếp xây lắp và công nhân xử dụng máy cho hoạt động xây lắp hạch toán vào TK 627.

Tính tiền thưởng phải trả cho công nhân viên

Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Có TK 334 – Phải trả công nhân viên

Tính tiền bảo hiểm xã hội phải trả cho công nhân viên

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác
Có TK 334 – Phải trả công nhân viên

Tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân viên

Nợ TK 623, 627, 642, hoặc
Nợ TK 335 – Chi phí phải trả
Có TK 334 – Phải trả CNV

Các khoản phải khấu trừ vào lương và thu nhập của CNV như tạm ứng, BHXH, tiền thu bồi thường theo quyết định

Nợ TK 334 – Phải trả CNV
Có TK 141 – Tạm ứng
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác
Có TK 138 – Phải thu khác

Tính tiền thuế TNCN của CNV phải nộp nhà nước

Nợ TK 334 – Phải trả CNV
Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước

Khi ứng trước hoặc thực trả lương, tiền công cho CNV

Nợ TK 334 – Phải trả CNV
Có TK 111, 112

Thanh toán các khoản phải trả cho CNV

Nợ TK 334 – Phải trả CNV
Có TK 111 – Tiền mặt
Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Chi phí tiền ăn ca phải trả cho CNV

Nợ TK 6222, 623, 627, 641, 642
Có TK 334 – Phải trả CNV

Khi chi tiền ăn ca cho CNV

Nợ TK 334 – Phải trả CNV
Có TK 111, 112

Xác định tiền công nhân phải trả đối với nhân công thuê ngoài

Nợ TK 622, 623,…
Có TK 334 – Phải trả CNV

Khi ứng trước hoặc thanh toán tiền công phải trả cho công nhân thuê ngoài

Nợ TK 334 – Phải trả CNV
Có TK 111, 112

Nộp BHXH, KPCĐ cho cơ quan quản lý quỹ và khi mua thẻ BHYT cho CNV

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác
Có TK 111 – Tiền mặt
Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

KPCĐ chi vượt được cấp bù

Nợ TK 111 – Tiền mặt
Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Số BHXH đã chi trả cho CNV khi được cơ quan BHXH thanh toán

Nợ TK 111, 112
Có TK 338 – Phải nộp, phải trả khác

Khi trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
Có TK 335 – Chi phí phải trả

Khi trả tiền lương nghỉ phép cho công nhân sản xuất

Nợ TK 335 – Chi phí phải trả
Có TK 334 – Phải trả công nhân viên

Hình minh họa. Định khoản kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2. Khi kế toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Cuối niên độ, kế toán khi trích lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tính theo chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 3353 – Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm

Số tiền thu của cấp dưới để trích lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm của cấp trên

Nợ TK 111, 112,…. hoặc
Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ
Có TK 3353 – Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm

Khi chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động

Nợ TK 3353 – Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm
Có TK 111, 112

Trường hợp quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm không đủ chi trợ cấp cho NLĐ thôi việc, mất việc trong năm tài chính

Thì phần chênh lệch được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ. Khi chi, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 111, 112

Chi trợ cấp cho NLĐ bị mất việc làm, chi đào tạo lại chuyên môn kỹ thuật cho NLĐ

Nợ TK 3353 – Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm
Có TK 111, 112

Trích nộp quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm cho cấp trên

Nợ TK 3353 – Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm
Có TK 111, 112
Có TK 336 – Phải trả nội bộ

Xem thêm: Định khoản kế toán là gì? Các nguyên tắc khi định khoản kế toán?

Xem thêm: Hướng dẫn định khoản tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Xem thêm: Định khoản các giao dịch liên quan đến tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ

5/5 - (1 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận