Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh

Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh (Mẫu số 06/ĐN-PSĐT) ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.


1. Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh

Mẫu số: 06/ĐN-PSĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ
(Theo từng lần phát sinh)

Kính gửi: ………………………

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN THEO TỪNG LẦN PHÁT SINH
1. Tên tổ chức, cá nhân: …………………………
2. Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ thư điện tử: …………………………

 

Điện thoại liên hệ: …………………………

3. Số Quyết định thành lập tổ chức (nếu có):

Cấp ngày: ………………………… Cơ quan cấp: …………………………

4. Mã số thuế (nếu có): …………………………
5. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn): …………………………
6. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người đi nhận hóa đơn
Ngày cấp: ………………………… Nơi cấp: …………………………
II. DOANH THU PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
1. Tên hàng hóa, dịch vụ: …………………………
2. Tên người mua hàng hóa, dịch vụ: …………………………
3. Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ: …………………………
4. Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ: …………………………
5. Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có): …………………………
6. Doanh thu phát sinh: …………………………

Chúng tôi xin cam kết:

– Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn.

– Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………, ngày … tháng… năm……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh:


2. Căn cứ pháp lý

Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh (Mẫu số 06/ĐN-PSĐT) ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Bài viết liên quan