[Ebook] ABC về Hiến pháp PDF

20 2.526

[Ebook] ABC về Hiến pháp PDF – Tác giả: Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn và Lã Khánh Tùng.


Lời giới thiệu

Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) đang trong tiến trình thảo luận để tiếp tục sửa đổi và bổ sung. Đây là một sự kiện lớn của đất nước và là một dịp quan trọng để các công dân và tổ chức đóng góp ý kiến, thực hiện quyền và trách nhiệm tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Sự tham gia của người dân và các tổ chức, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, là một yếu tố thiết yếu để bảo đảm tính dân chủ của hiến pháp, bảo đảm quyền lập hiến thực sự thuộc về nhân dân.

Mặc dù ở Việt Nam từ trước tới nay đã có nhiều giáo trình, sách chuyên khảo và bài viết về hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, song những công trình này chủ yếu nhằm phục vụ người đọc là sinh viên luật, giới luật gia, những người nghiên cứu và các công chức, viên chức nhà nước. Việc biên soạn các tài liệu giới thiệu về hiến pháp cho công chúng và những người không có chuyên môn sâu về pháp luật chưa được quan tâm thích đáng trong những năm qua. Để góp6 | phần khắc phục tình trạng đó, một nhóm giảng viên của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (ISEE) biên soạn và xuất bản cuốn sách “ABC về hiến pháp”.

Cuốn sách này bao gồm những kiến thức phổ thông về hiến pháp và việc xây dựng, sửa đổi hiến pháp. Vì thế, nó không chỉ đề cập đến hiến pháp của Việt Nam mà còn của các quốc gia khác trên thế giới. Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có được những kiến thức cơ bản nhất về những vấn đề đã nêu, làm cơ sở để đóng góp một cách tích cực và hiệu quả vào quá trình sửa đổi, bổ sung hiến pháp hiện hành cũng như tham gia vào việc giám sát thi hành hiến pháp mới trong tương lai.

Do thời gian biên soạn gấp rút, cuốn sách khó tránh khỏi những hạn chế, khiếm khuyết. Chúng tôi mong nhận được sự góp ý chân tình của bạn đọc để có thể hoàn thiện ấn phẩm này trong các lần xuất bản tiếp theo.

Hình minh họa. [Ebook] ABC về Hiến pháp PDF

Mục lục: Ebook ABC về Hiến pháp PDF

LỜI GIỚI THIỆU

Phần I – KHÁI QUÁT VỀ HIẾN PHÁP VÀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP.

1 – Hiến pháp là gì?

2 – Tại sao cần có hiến pháp?

3 – Hiến pháp tồn tại dưới những hình thức nào?

4 – Hiến pháp xuất hiện từ bao giờ và phát triển như thế nào?

5 – Hiến pháp có những chức năng gì?.

6 – Hiến pháp quan trọng như thế nào đối với một quốc gia?

7 – Hiến pháp quan trọng như thế nào đối với mỗi người dân?

8 – Hiến pháp có vị trí như thế nào trong hệ thống pháp luật quốc gia?

9 – Có những yếu tố gì để phân biệt giữa hiến pháp và các đạo luật khác của quốc gia?

10 – Vì sao nói hiến pháp là một “khế ước xã hội”?

11 – Vì sao nói hiến pháp là văn bản thể hiện và bảo vệ chủ quyền của nhân dân?

12 – Vì sao nói hiến pháp là văn bản tổ chức quyền lực nhà nước?

13 – Vì sao nói hiến pháp là phương tiện bảo vệ quyền con người, quyền công dân?

14 – Vì sao nói hiến pháp là công cụ để phòng, chống tham nhũng?

15 – Vì sao nói hiến pháp là công cụ để đánh giá một nền dân chủ?

16 – Hiến pháp với pháp quyền (rule of law) liên hệ với nhau như thế nào?

17 – Tam quyền phân lập là gì? Thể hiện qua hiến pháp như thế nào?

18 – Nguyên tắc tập quyền là gì? Thể hiện qua hiến pháp như thế nào?

19 – Chủ nghĩa hợp hiến là gì? Liên hệ với hiến pháp như thế nào?

20 – Bảo hiến là gì? Có những mô hình bảo hiến nào?

21 – Hiến pháp của quốc gia nào được coi là có ảnh hưởng nhất trên thế giới? Vì sao?

22 – Xây dựng và sửa đổi hiến pháp là gì? Có gì khác nhau?

23 – Tại sao phải sửa đổi hiến pháp?

24 – Những nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng, sửa đổi hiến pháp?

25 – Quy trình xây dựng, sửa đổi hiến pháp như thế nào?

26 – Những chủ thể nào tham gia xây dựng, sửa đổi hiến pháp?

27 – Quyền lập hiến và quyền lập pháp giống và khác nhau như thế nào?

28 – Quốc hội lập hiến và quốc hội lập pháp giống và khác nhau như thế nào?

29 – Kỹ thuật lập hiến là gì? Kỹ thuật lập hiến khác gì so với kỹ thuật lập pháp?

30 – Có nội dung nào của hiến pháp không thể được sửa đổi không? Vì sao?

31 – Những yếu tố nào tạo nên tính bền vững của hiến pháp?

32 – Vị trí, vai trò của nhân dân trong việc xây dựng, sửa đổi hiến pháp?

33 – Trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp là gì?

34 – Tham vấn nhân dân trong quá trình xây dựng, sửa đổi hiến pháp là gì?

35 – Xã hội dân sự và hiến pháp có mối quan hệ như thế nào? Các tổ chức xã hội dân sự có vai trò như thế nào trong việc xây dựng, sửa đổi hiến pháp?

36 – Vị trí, vai trò của các tổ chức chính trị trong việc xây dựng, sửa đổi hiến pháp?

37 – Tại sao cho đến trước năm 1945 Việt Nam không có hiến pháp?

38 – Cho đến nay Việt Nam đã có mấy bản hiến pháp?

39 – Hiến pháp Việt Nam 1946 có những đặc điểm và nội dung gì nổi bật?

40 – Hiến pháp Việt Nam 1959 có những đặc điểm và nội dung gì nổi bật?

41 – Hiến pháp Việt Nam 1980 có những đặc điểm và nội dung gì nổi bật?

42 – Hiến pháp Việt Nam 1992 có những đặc điểm và nội dung gì nổi bật?

43 – Hiến pháp Việt Nam 1992 đã được sửa đổi, bổ sung những nội dung gì vào năm 2001?

44 – Tại sao Hiến pháp Việt Nam 1992 cần tiếp tục được sửa đổi, bổ sung?

Phần II: CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP

45 – Hiến pháp thường bao gồm những nội dung gì?

46 – Quyền con người, quyền công dân và quyền hiến định có gì khác nhau?

47 – Việc quy định các quyền trong hiến pháp có mối quan hệ như thế nào với các điều ước quốc tế về quyền con người mà quốc gia là thành viên?

48 – Các quy định về quyền con người, quyền công dân thường được đặt ở vị trí nào trong hiến pháp?

49 – Hiến pháp trên thế giới thường ghi nhận những quyền con người, quyền công dân nào?

50 – Hiến pháp Việt Nam ghi nhận những quyền con người, quyền công dân nào?

51 – Việc ghi nhận các quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp Việt Nam có gì khác so với trong hiến pháp của các nước trên thế giới?

52 – Hiến pháp trên thế giới và Hiến pháp Việt Nam quy định những giới hạn nào về quyền con người, quyền công dân?. 53 – Hiến pháp trên thế giới và Hiến pháp Việt Nam quy định những nghĩa vụ nào của con người và của công dân?

54 – Quyền bình đẳng được đề cập trong Hiến pháp Việt Nam như thế nào?

55 – Quyền tự do và an toàn cá nhân được đề cập trong Hiến pháp Việt Nam như thế nào?

56 – Các quyền liên quan đến tố tụng tư pháp được đề cập trong Hiến pháp Việt Nam như thế nào?

57 – Quyền bầu cử, ứng cử và tham gia đời sống chính trị được đề cập trong các Hiến pháp Việt Nam như thế nào?

58 – Các quyền tự do tư tưởng, ngôn luận, lập hội, hội họp được đề cập trong Hiến pháp Việt Nam như thế nào?

59 – Hình thức chính thể là gì?  Hiến pháp trên thế giới ghi nhận những hình thức chính thể nào?

60 – Những hình thức chính thể nào đã từng được xác định trong các hiến pháp của Việt Nam?

61 – Đảng chính trị là gì? Vấn đề đảng chính trị được quy định như thế nào trong hiến pháp trên thế giới?

62 – Vấn đề đảng chính trị được quy định như thế nào trong Hiến pháp Việt Nam?

63 – Bầu cử là gì? Vấn đề bầu cử được quy định như thế nào trong hiến pháp trên thế giới?

64 – Vấn đề bầu cử được quy định như thế nào trong Hiến pháp Việt Nam?

65 – Chế độ kinh tế là gì? Được quy định như thế nào trong hiến pháp trên thế giới và Hiến pháp Việt Nam?

66 – Chế độ sở hữu và sở hữu đất đai dược quy định như thế nào trong Hiến pháp Việt Nam?

67 – Quốc hội (nghị viện) là gì? Có vị trí như thế nào trong bộ máy nhà nước?

68 – Tổ chức của quốc hội (nghị viện) được quy định như thế nào trong hiến pháp trên thế giới và Hiến pháp Việt Nam?

69 – Thẩm quyền của quốc hội (nghị viện) được quy định như thế nào trong hiến pháp trên thế giới và Hiến pháp Việt Nam?

70 – Nguyên thủ quốc gia là ai? Có vị trí như thế nào trong bộ máy nhà nước?

71 – Thẩm quyền của nguyên thủ quốc gia được quy định như thế nào trong hiến pháp trên thế giới và Hiến pháp Việt Nam?

72 – Chính phủ là gì? Có vị trí như thế nào trong bộ máy nhà nước?

73 – Tổ chức của chính phủ được quy định như thế nào trong hiến pháp thế giới và Hiến pháp Việt Nam?

74 – Thẩm quyền của chính phủ được quy định như thế nào trong hiến pháp trên thế giới và Hiến pháp Việt Nam?

75 – Thủ tướng chính phủ là ai? Thẩm quyền của thủ tướng chính phủ được quy định như thế nào trong hiến pháp trên thế giới và Hiến pháp Việt Nam?

76 – Toà án là gì? Có vị trí như thế nào trong bộ máy nhà nước?

77 – Tổ chức của toà án được quy định như thế nào trong hiến pháp trên thế giới và Hiến pháp Việt Nam?

78 – Tại sao tính độc lập của toà án lại quan trọng? Hiến pháp trên thế giới và Hiến pháp Việt Nam quy định như thế nào về vấn đề này?

79 – Cơ quan công tố là gì? Có vị trí như thế nào trong bộ máy nhà nước?

80 – Tổ chức của cơ quan công tố được quy định như thế nào trong hiến pháp trên thế giới và Hiến pháp Việt Nam?

81 – Chính quyền địa phương là gì? Hiến pháp thế giới và Hiến pháp Việt Nam quy định như thế nào về nội dung này?

82 – Các cơ quan hiến định độc lập là gì? Có những cơ quan nào được quy định trong hiến pháp trên thế giới và Hiến pháp Việt Nam?

83 – Uỷ ban quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền là gì? Hiến pháp thế giới và hiến pháp Việt Nam quy định như thế nào về cơ quan này?


Tải sách – Download

Tải Ebook ABC về Hiến pháp:

5/5 - (3 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
20 Bình luận
 1. Mai Anh

  Cho mình xin tài liệu này qua mail, mình cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 2. Quỳnh

  Cho em xin tài liệu với ạ, em cảm ơn nhiều!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 3. Thanhthanh

  Vui lòng gửi giúp mình nhé.

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 4. Minh

  em muốn xin tài liệu này ạ! em cảm ơn rất nhiều

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 5. octjulia

  cho em xin tài liệu này với ạ. email: quynhnehee170@gmail.com

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 6. Bảo Trân

  Em xin tài liệu, em cảm ơn nhiều

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 7. thuy

  Cho em xin tài liệu với ạ. em cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 8. Nguyễn Minh Ngọc

  Cho mình xin file sách. Mình cảm ơn ạ!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 9. Hoàng Thảo

  E muốn xin tài liệu ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 10. Nguyễn Mỹ Lệ

  Cho em xin tài liệu này với ạ. Em cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

Để lại bình luận

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website HILAW.VN!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.