[Ebook] Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin PDF

162

[Ebook] Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin PDF (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa bổ sung) – Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Lời giới thiệu

Từ đầu những năm 1990 đến nay, việc dạy và học bộ môn kinh tế học chính trị Mác – Lênin trong hệ thống các trường đại học, các trường đảng và đoàn thể ở nước ta gặp khó khăn. Sau khi Liên Xô sụp đổ và hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã, một thực tế là khó có thể dựa vào các giáo trình kinh tế chính trị được biên soạn trước đây, về cơ bản phỏng theo cuốn giáo khoa kinh tế chính trị của Viện hàn lâm khoa học Liên Xô, nhất là phần xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh đó hầu như tất cả các giảng viên môn kinh tế học chính trị phải soạn thảo các đề cương bài giảng theo nhận thức của mình mà không có một giáo trình chính thức làm chỗ dựa đáng tin cậy. Tình hình đó ảnh hưởng tiêu cực lớn đến việc dạy và học kinh tế học chính trị Mác – Lênin, đòi hỏi cấp bách phải biên soạn một giáo trình chính thức mới thay thế cho các giáo trình cũ. Từ cuối năm 1992, theo quyết định của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, một ban biên soạn giáo trình kinh tế học chính trị Mác – Lênin được thành lập, đến nay bộ giáo trình mời đã được biên soạn xong và ra mắt bạn đọc.

Thời gian biên soạn bộ giáo trình như vậy là hơi dài, đáng lý nó phải ra đời sớm hơn. Sự chậm trễ đó có những nguyên nhân thuộc về chủ quan những người làm giáo trình nhưng bạn đọc cũng thông cảm cho những khó khăn của họ. Thông thường, viết giáo trình là làm công việc biên soạn, chuyển tải những kiến thức khoa học về cơ bản đã hình thành ổn định sang ngôn ngữ sư phạm. Song, việc biên soạn Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác – Lênin những năm qua diễn ra trong một bối cánh như đã nói là không bình thường. Trong quá trình đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nhiều định đề, nguyên lý kinh tế chính trị Mác – Lênin tưởng như đã hiển nhiên nay được đem ra xem xét, nhận thức lại. Thực tiễn thế giới và trong nước lại đặt ra biết bao nhiêu vấn đề mới.

Chính vì như vậy, quá trình biên soạn giáo trình trở thành quá trình nghiên cứu và thảo luận khoa học tốn rất nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, cho đến nay thành quả nghiên cứa lý luận kinh tế chính trị Mác – Lênin phải nói rằng vẫn còn rất khiêm tốn. Thực ra, một Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác – Lênin hiện đại đòi hỏi phần kinh tế chính trị về chủ nghĩa tư bản phải phát triển được học thuyết giá trị thặng dư của Mác trên cơ sở tổng kết thực tiễn chủ nghĩa tư bản ngày nay; phần kinh tế chính trị về chủ nghĩa xã hội phải phát triển được một hệ thống mới các phạm trù và quy luật kinh tế về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ trên cơ sở tổng kết thực tiễn đổi mới. Bộ giáo trình mới chưa đáp ứng được yêu cầu đó bởi muốn làm được như vậy cần phải có thời gian, cần phải triển khai công tác nghiên cứu lý luận công phu và sâu rộng hơn nữa, cần cả độ chín muồi của các quá trình thực tiễn.

Mặc dù có sự hạn chế đó, Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác – Lênin xuất bản lần này có những ưu điểm có thể đáp ứng được nhu cầu cấp bách làm nền cho việc thống nhất những quan điểm cơ bản để giảng dạy môn này trong hệ thống giáo dục đại học. Trước hết, giáo trình đã khẳng định những nguyên lý cơ bản của kinh tế chính trị Mác – Lênin đã được thực tiễn kiểm nghiệm. Cần lưu ý rằng, một số khái niệm phạm trù kinh tế chính trị Mác Lênin mà bạn đọc tưởng như không có gì mới nhưng thực ra để đưa được vào giáo trình đã phải trải qua một quá trình suy ngẫm, tranh luận nghiêm túc giữa những người biên soạn giáo trình, có tham khảo rộng rãi giới lý luận kinh tế chính trị. Qua gần một thập kỷ “kiểm kê lại hành trang” lý luận của mình, mặc dù vẫn còn tiếp tục tìm tòi tranh luận nhưng giới lý luận kinh tế chính trị Mác – Lênin nước ta hầu như đã thống nhất với nhau rằng, ngày nay, học thuyết kinh tế du nhập vào nước ta có nhiều trường phái nhưng học thuyết khoa học nhất đúng đắn nhất vẫn là học thuyết kinh tế chính trị Mác – Lênin; đúng như vào đầu thế kỷ này, Hồ Chí Minh đã khẳng định về tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin so với các học thuyết và chủ nghĩa khác. Tuy nhiên, các tác giả của giáo trình không có thái độ hẹp hòi và biệt phái hoặc chiết trung chủ nghĩa đối với các trào lưu kinh tế khác. Trên cơ sở kiên định tính đảng của khoa kinh tế chính trị, kiên định những quan điểm kinh tế chính trị Mác – Lênin, các tác giả đã tiếp thu những nhân tố tích cực hợp lý trong các trào lưu khác và bằng cách đó làm giàu thêm cho kiến thức kinh tế học chính trị Mác – Lênin của chúng ta.

Trình bày các nguyên lý kinh tế chính trị Mác – Lênin, các tác giả tuân thủ nguyên tắc phương pháp luận sau đây: thể hiện trung thực, chính xác tư tưởng quan điểm của chính Mác và Lênin về các vấn đề, không cắt xén, làm sai lệch nội dung của các ông, đồng thời trình bày sự phát triển của các vấn đề đó từ khi các ông qua đời cho đến nay; sự phát triển được thực hiện trong cương lĩnh và đường lối của các Đảng Cộng sản, nhất là của Đảng ta và trong các tác phẩm lý luận tiêu biểu của các học trò của Mác và Lênin, sự phát triển rất không đơn giản, thường trải qua đấu tranh, khắc phục những lệch lạc, sai lầm. Như vậy là chúng ta đã trả lại cho Mác, Lênin cái gì của Mác, của Lênin; đồng thời làm cho học thuyết các ông sống mãi trong đời sống lý luận và thực tiễn hôm nay.

Chính vì vậy mà trong phần về chủ nghĩa tư bản, giáo trình đã cố gắng trình bày trong thực học thuyết giá trị thặng dư của Mác và học thuyết chủ nghĩa đế quốc của Lênin, đồng thời vận dụng học thuyết của các ông để phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa tư bản ngày nay. Trong phần mà các giáo rình trước đây là kinh tế học chính trị về chủ nghĩa xã hội thì giáo trình này tập trung vào vấn đề thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà không thể duy trì hệ thống các phạm trù và quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội bởi vì chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đang thời kỳ đầu xây dựng, còn chủ nghĩa xã hội với mô hình đã từng tồn tại ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu thì nay cần được suy ngẫm lại kỹ lưỡng, tổng kết một cách cơ bản và đầy đủ mặt thành tựu và mặt khuyết tật.

Cần phải có phần thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác Lênin để giảng dạy và học tập ở nước ta và đương nhiên đấy phải là lý luận khoa học về thời kỳ đó. Tuy nhiên, do chỗ thời kỳ quá độ ở Việt Nam đang diễn ra chứ chưa kết thúc nhiều quá trình còn mới bắt đầu, sự trừu tượng hoá và khái quát hoá lý luận không thể làm một cách vội vã. Cho nên tuy có cố gắng tăng cường nội dung lý luận song do có sự hạn chế về mặt khách quan nên giáo trình vẫn chưa thể có được một trình độ lý luận đạt tới một hệ thống phạm trù, quy luật kinh tế. Giải pháp mà các tác giả cho là thích hợp trong tình hình đó là gắn trình bày lý luận với trình bày đường lối, chính sách kinh tế của Đảng, gắn lý luận với thực tiễn Việt Nam. Giáo trình được viết cho đối tượng chủ yếu là những người được đào tạo cử nhân chính trị. Tuy nhiên, nhu cầu và trình độ của những người cần sử dụng giáo trình lại không giống nhau. Do đó, đối với người này thì bộ giáo trình còn giản đơn, chưa đủ độ sâu cần thiết; đối với người khác thì nội dung bộ giáo trình lại có thể quá rộng hoặc hơi cao. Vì vậy, việc phát huy hiệu quả của bộ giáo trình còn phụ thuộc vào việc sử dụng và khai thác nó như thế nào của cả thầy và trò sao cho phù hợp với mục tiêu đào tạo, trình độ người học, quỹ thời gian dành cho môn học v.v… Ở các trường đại học khác nhau. Thí dụ với Đại học kinh tế thì khác Đại học kỹ thuật, với Đại học kỹ thuật thì khác Đại học Khoa học Xã hội nhân văn v.v… Dù sao giáo trình này cũng đóng vai trò một cái khung định hướng về những quan điểm cơ bản cho việc giảng dạy và học tập kinh tế học chính trị Mác – Lênin trong điều kiện nước ta hiện nay.

Như vậy là tình hình đòi hỏi phải có một giáo trình mới về kinh tế học chính trị Mác – Lênin và giáo trình đã ra đời để đáp ứng yêu cầu tình thế đó. Dù cho còn có những khiếm khuyết, hy vọng rằng bộ giáo trình này đáp ứng được về cơ bản yêu cầu tình thế trong công tác giáo dục đào tạo đại học và rộng hơn trên mặt trận tư tưởng lý luận ở nước ta hiện nay. Các tác giả mong rằng bạn đọc có sự cảm thông và hợp tác, sử dụng và đóng góp ý kiến xây dựng cho bộ giáo trình cả về mặt nội dung và hình thức trình bày để có thể sửa chữa, hoàn thiện trong các lần xuất bản sau hoặc xa hơn phục vụ cho việc biên soạn bộ giáo trình mới khi điều kiện cho phép.

Hình minh họa. [Ebook] Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin PDF

MỤC LỤC: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Mục lục Trang
Phần mở đầu. Nhập môn kinh tế chính trị 2
Chương I: Đối tượng, phương pháp, chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
Chương II: Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế 17
Phần thứ nhất: Những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 33
Chương III: Sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa 33
Chương IV: Sản xuất giá trị thặng dư – Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản 55
Chương V: Vận động của tư bản cá biệt và tái sản xuất tư bản xã hội 68
Chương VI: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư 79
Chương VII: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 92
Phần thứ hai: Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 107
Chương VIII: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 107
Chương IX: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 125
Chương X: Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 138
Chương XI: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 148
Chương XII: Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 169
Chương XIII: Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 183

Tải sách – Download

Tải Ebook Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin:

3.9/5 - (8 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
162 Bình luận
 1. Tbyo
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 2. Minh Nguyệt

  cho mình xin file với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 3. Nguyễn Thị Diểm Thuy
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 4. Nguyễn Việt Hoàng

  thanks

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 5. Cao Hai Dang
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 6. Nguyễn Thị Kim Thi

  Mình cảm ơn ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 7. Nguyễn Văn Thành

  Tài liệu rất bổ ích cho việc giảng dạy – học tập môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin nói riêng cũng như các môn về lý luận chính trị nói chung. Rất cảm ơn những tác giả đã làm ra các sác này để phục vụ cho giáo viên và học sinh trong giảng dạy và học tập.

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 8. Minh Hoàng

  Xin tài liệu tham khảo ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 9. Luân

  hay quá ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 10. Anh

  hay

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

   1. An

    Tài liệu rất hữu ích đối với bài kiểm tra sắp tới

    1. HILAW.VN
     Quản lý

     HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 11. Thảo

  cho em xin tài liệu với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 12. Việt Hà

  .

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 13. Nguyễn Đình Khôi
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 14. Khoa

  .

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 15. thu thảo

  hữu ích quá ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 16. Khang

  oke ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 17. Trâm

  Nice

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 18. Truong

  .

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 19. MT

  ok

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 20. Thành

  Tài liệu hữu ích quá ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 21. vũ hữu thủy

  cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 22. Thương
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 23. Linh

  Good

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 24. Trúc Linh

  Tài liệu hữu ích a

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 25. Phan Khải

  Cho em xin tài liệu ạ: haigomvlog@gmail.com

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 26. hà thu
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 27. Thanh Thảo

  xin chào ad

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 28. Nguyễn Ngân Hạ

  mong nhận được giáo trình sớm ạ
  nganha9407@gmail.com

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 29. Nguyễn Hương Quỳnh

  Sách rất hữu ích. Em cảm ơn ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 30. Nguyễn Thư
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 31. dung

  cho mình xin file với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 32. Nhân

  mong nhận được giáo trình sớm ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

  2. Phát
   1. HILAW.VN
    Quản lý

    HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 33. Thiên Phước

  cho mình xin giáo trình

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 34. Phan Ngân

  Mong sớm nhận được giáo trình ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 35. van

  cho mình xin giáo trình ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 36. Kiều
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 37. conysayhi

  Cho em xin tài liệu với ạ. Em cảm ơn!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 38. Thanh sơn

  Mong nhận sớm ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 39. Hoàng Phúc

  Dạ em mong sớm nhận được giáo trìnhhh

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 40. Long Hoàng

  Mong sớm đc nhận giáo trình ạ. Thank you!
  vanlonghayho@gmail.com

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 41. tran trung hieu

  Cảm ơn!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

   1. Cao Mai

    Chi mk xin giáo trình

    1. HILAW.VN
     Quản lý

     HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 42. Nguyễn Thị Thuý Giang

  Cho mình xin giáo trình ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 43. Nguyễn Hà Thiên

  Dạ em mong sớm nhận được giáo trình ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 44. Thanh Trúc

  Dạ em cảm ơn anh chị nhiều ạ <3. Email: truc7451237@gmail.com

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 45. Huyen

  Cho mình xin tài liệu với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 46. Hoàng Châu

  cho mình xin file giáo trình ạ!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 47. Bảo Đăng

  Cho mình xin sách để nghiên cứu. Mình cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 48. Phạm Thành Đạt

  Dạ em mong sớm được nhận giáo trình ạ.

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 49. Quỳnh

  .

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 50. Ly
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 51. Hoàng Châu

  Mong có thể nhận giáo trình ạ!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 52. Thiên Thuỳ

  Cho em xin file ạ! Em cảm ơn nhiều ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 53. Võ Thị Thảo Nguyên

  Dạ em mong được nhận giáo trình ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 54. Huỳnh Công Hưởng

  Cho mình xin sách với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 55. Nguyễn Hà

  thank

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 56. Trinh Minh Nhut

  …..

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 57. phu
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 58. thuyduong

  Tài liệu tốt ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 59. Lê Hoàng Chương

  Cho mình xin vs ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 60. Kim Ngân

  Cho e xin file vs ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 61. vy

  cho em xin tài liệu

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 62. Thời
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 63. Hải Yến
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 64. Đinh Ngọc Thế
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 65. anh
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 66. Alex
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 67. Bình

  cho em xin tài liệu với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 68. Kha

  em xin với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 69. Trang
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 70. TNha
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 71. Thảo

  cho em xin tài liệu

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 72. Tài

  cho em xin với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 73. Dat
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 74. cao thị loan

  cho em xin tài liệu

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 75. Nguyễn Minh Hương
  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 76. Hiền

  cho em xin tài liệu với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

Để lại bình luận