[Ebook] Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài PDF

10

[Ebook] Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài PDF– Đại học Luật Hà Nội (HLU) – Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2017. Chủ biên: GS.TS. Thái Vĩnh Thắng.


Lời giới thiệu

Luật hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia. Những quy định của Luật Hiến pháp là cơ sở để xây dựng và phát triển toàn bộ hệ thống pháp luật, vì vậy muốn tìm hiểu hệ thống pháp luật của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng phải bắt đầu từ hiến pháp.

Hiến pháp – nguồn chủ yếu của ngành luật hiến pháp xác định cách thức tổ chức bộ máy nhà nước; mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước lập pháp, hành pháp, tư pháp; mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước trung ương với các cơ quan chính quyền địa phương, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Bởi vậy, việc tìm hiểu bức tranh toàn cảnh của chế độ chính trị của bất kỳ quốc gia nào thông thường đều bắt đầu từ việc tìm hiểu hiến pháp của quốc gia đó. Mặc dù tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về hiến pháp và giá trị xã hội của hiến pháp, tuy nhiên không ai phủ nhận được vai trò đặc biệt quan trọng của hiến pháp và Luật Hiến pháp trong tổ chức, kiểm soát quyền lực nhà nước và trong việc thiết lập và bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Có thể coi hiến pháp là trái tim của cơ thể pháp luật của mỗi quốc gia.

Sự hiểu biết pháp luật nước ngoài và sự so sánh đối chiếu các trường phái pháp luật khác nhau trên thế giới, đặc biệt là Luật Hiến pháp đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của khoa học pháp lý nước nhà.

Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, mối quan hệ giao lưu giữa các quốc gia ngày càng phát triển, sự hiểu biết tối thiểu về nhà nước và pháp luật nước ngoài rất cần thiết đối với mọi người, đặc biệt là các chuyên gia pháp luật.

Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài của Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn và xuất bản lần đầu năm 1999 đến nay cần thiết phải được sửa đổi, bổ sung để cập nhật những thay đổi trong hiến pháp của một số quốc gia có liên quan đến nội dung chính của giáo trình.

Nhằm phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy và học tập môn Luật Hiến pháp nước ngoài cho sinh viên luật, chúng tôi cho tái bản với sự bổ sung, thay đổi một số chương và mục của giáo trình năm 1999.

Do đối tượng và phạm vi nghiên cứu rất rộng, chắc hẳn giáo trình vẫn còn những hạn chế nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của bạn đọc để cho việc biên soạn lần sau được hoàn thiện hơn.

Trường Đại học Luật Hà Nội

Hình minh họa. [Ebook] Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài PDF

MỤC LỤC: Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài

MỤC LỤC TRANG
Phần chung 7
Chương I. Những khái niệm cơ bản về luật hiến pháp nước ngoài 7
I. Luật hiến pháp là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia 7
II. Khoa học luật hiến pháp nước ngoài 22
III. Môn học hiến pháp nước ngoài 27
Chương II. Hiến pháp – nguồn cơ bản của ngành luật hiến pháp 29
I. Khái niệm 29
II. Hình thức, cấu trúc hiến pháp 36
III. Thông qua, sửa đổi, hủy bỏ hiến pháp 37
IV. Phân loại hiến pháp 42
Chương III. Chế độ bầu cử 47
I. Những khái niệm cơ bản 47
II. Các nguyên tắc bầu cử 50
III. Tổ chức và trình tự tiến hành cuộc bầu cử 55
IV. Các phương pháp phân ghế đại biểu 64
Chương IV. Các mô hình chính thể và cấu trúc nhà nước 75
I. Các nguồn chính thể 75
II. Mô hình cấu trúc nhà nước 84
III. Các nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước 85
Chương V. Nghị viện 97
I. Vị trí, vai trò của nghị viện trong bộ máy nhà nước 97
II. Cơ cấu công nghiệp điện 97
III. Thẩm quyền của nghị viện 102
IV. Quy chế làm việc của nghị viện và thủ tục làm luật 105
Chương VI. Nguyên thủ quốc gia 109
I. Vị trí, vai trò của nguyên thủ quốc gia 109
II. Quyền hạn của nguyên thủ quốc gia 110
III. Cách thức tuyển chọn nguyên thủ quốc gia 118
Chương VII. Chính phủ 125
I. Khái niệm 125
II. Thành lập chính phủ 128
III. Thành phần và trách nhiệm của chính phủ
IV. Thành phần và trách nhiệm của chính phủ 135
V. Cơ cấu tổ chức của chính phủ 139
Chương VIII. Hệ thống cơ quan tư pháp 143
I. Vị trí, vai trò của các cơ quan tư pháp trong hệ thống các cơ quan nhà nước 143
II. Tổ chức tòa án của một số nhà nước hiện hành 146
Chương IX. Tổ chức chính quyền địa phương 155
I. Cơ cấu lãnh thổ 155
II. Tổ chức chính quyền địa phương 169
Chương X. Đảng phái chính trị và vai trò của nó trong đời sống chính trị xã hội 175
I. Khái niệm đảng phái chính trị ở nước ngoài 175
II. Vai trò của các đảng phái trong tổ chức và hoạt động bộ máy nhà nước 179
III. Phân loại các hệ thống đảng phái tư sản và vai trò của chúng trong bầu cử 182
Chương XI. Các mô hình cơ quan bảo hiểm của nhà nước 191
I. Khái niệm cơ quan bảo hiến 191
II. Mô hình tòa án tối cao và tòa án các cấp có chức năng bảo hiến mô hình Hoa Kỳ 191
III. Mô hình tòa án hiến pháp hoặc hội đồng bảo hiến – mô hình lục địa châu Âu 199
IV. Mô hình cơ quan lập hiến đồng thời là cơ quan bảo hiến 203
Phần riêng
Chương XII. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp Hoa Kỳ 205
I. Lịch sử lập hiến Hoa Kỳ 205
II. Tổng thống Hoa Kỳ 210
III. Quốc Hội Hoa Kỳ 216
IV. Cơ quan tư pháp 221
Chương XIII. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp cộng hòa Pháp 225
I. Khái quát về lịch sử lập hiến của Pháp 225
II. Các thể chế nhà nước theo hiến pháp năm 1958 237
Chương XIV. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp liên bang Nga 271
I. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ nhà nước 271
II. Tổng thống 273
III. Chính phủ 277
IV. Nghị quyết 282
V. Tổ chức tư pháp 289
VI. Tổ chức chính quyền địa phương tự quản 292
VII. Hình thức cấu trúc nhà nước liên bang 293
VIII. Hình thức chính thể cộng hòa lưỡng tính và những đặc điểm cơ bản trong việc phân công, phối hợp và giám sát quyền lực trong tổ chức bộ máy nhà nước 297
Chương XV. Chế độ cộng hòa nghị viện Italia 299
I. Tổng thống 299
II. Nghị viện 300
III. Chính phủ 304
IV. Hệ thống cơ quan tòa án 306
V. Các cơ quan bổ trợ 310
Chương XVI. Chế độ cộng hòa nghị viện Bulgaria 313
I. Những nguyên tắc chung của chế độ nhà nước Bulgaria 313
II. Quốc hội lập pháp 315
III. Quốc hội lập hiến – Quốc Hội lớn 320
IV. Tổng thống 321
V. Hội đồng bộ trưởng 325
VI. Tổ chức tư pháp 326
VII. Tổ chức chính quyền và hành chính địa phương 328
VIII. Tòa án hiến pháp 330
Chương XVII. Chế độ Cộng hòa nghị viện của Séc 333
I. Bối cảnh lịch sử 333
II. Những nguyên tắc chung của chế độ Nhà nước Cộng hòa Séc theo hiến pháp năm 1992 333
III. Nghị viện 335
IV. Tổng thống 340
V. Chính phủ 344
VI. Tổ chức tư pháp 345
VII. Các đơn vị hành chính tự quản 348
Chương XVIII. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp Liên hiệp Vương quốc Anh 349
I. Khái quát về chế độ nhà nước của liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen 349
II. Lịch sử tư tưởng lập hiến và các đặc điểm của hiến Pháp anh 351
III. Các cơ quan nhà nước của Vương quốc Anh 369
Chương XIX. Chế độ quân chủ lập hiến ở Vương quốc Bỉ 393
I. Các nguyên tắc cơ bản của Chế độ nhà nước 393
II. Vua và Chính phủ liên bang 394
III. Nghị viện 397
IV. Tổ chức tòa án 400
V. Tổ chức chính quyền địa phương 401
Chương XX. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp Nhật Bản 403
I. Điều kiện kinh tế, chính trị – xã hội 403
II. Khái quát về lịch sử lập hiến của Nhật Bản 405
III. Các cơ quan nhà nước của Nhật Bản 408
Chương XXI. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 423
I. Sự cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc 423
II. Quốc hội 426
III. Chủ tịch nước 438
IV. Quốc vụ viện 439
V. Viện công tố 442
VI. Tòa án nhân dân 443
VII. Hội đồng nhân dân các cấp 444
Chương XXII. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp các quốc gia ASEAN 451
I. Cấu trúc nội dung và tính hiệu lực của hiến pháp các quốc gia ASEAN 451
II. Chính thể và tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước theo hiến pháp các quốc gia ASEAN 458
III. Cơ chế bảo vệ hiến pháp trong hiến pháp các quốc gia ASEAN 500

Tải sách – Download

Tải Ebook Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài:

5/5 - (3 bình chọn)

 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
10 Bình luận
 1. Phương

  cho em xin tài liệu với ạ em cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 2. Trịnh Xuân Cảnh

  Trịnh Xuân Cảnh
  Cho em xin tài liệu với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 3. Thành Nam

  ad gửi e với thanhnam8a2@gmail.com . Thanks

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 4. tranhieu

  ad cho em xin tài liệu với ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

 5. Kim Ngân

  ad cho mk xin tài liệu với ạ kimnganvo919@gmail.com

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư đến nhé!

Để lại bình luận