[Ebook] Giáo trình Luật Môi trường PDF

[EBOOK] Giáo trình Luật Môi trường pdf (Tái bản 2018) – Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội.


Lời giới thiệu

Môi trường hiện nay đang là vấn đề nóng bỏng của mọi quốc gia, dù đó là quốc gia phát triển hay là quốc gia dang phát triển, Sự ô nhiễm, suy thoái và những sự cố môi trường diễn ra ngày càng ờ mức độ cao đang đặt con người trước những sự trả thù ghê gớm của thiên nhiên. Nguy cơ môi trường đặc biệt nóng bỏng ở các quốc gia đang phát triển – nơi nhu cầu cuộc sống hàng ngày cùa con người và nhu cầu phát triển của xã hội xung đột mạnh mẽ với sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Việt Nam đứng trong hàng ngũ của các quốc gia đang phát triển và cùng đang phải đối đầu với vấn đề môi trường.

Bảo vệ môi trường ngày nay đã trở thành một trong những chính sách quan trọng của Đáng và Nhà nước ta. Bằng những biện pháp và chính sách khác nhau, Nhà nước ta đang can thiệp mạnh mẽ vào các hoạt động của cá nhân, tổ chức trong xã hội để bảo vệ các yêu tố của môi trường, ngăn chặn việc gây ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường. Trong những biện pháp mà Nhà nước sử dụng, pháp luật đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Sự xuất hiện và vai trò ngày càng tăng của các quy định pháp luật về môi trường kể từ khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường là biểu hiện rõ nét về sự cấp bách của vấn để môi trường và dẫn đến hệ quả tât yếu là phải đào tạo, giáo dục công dân những kiến thức về pháp luật môi trường.

Luật môi trường được đưa vào clurơng trình đào tạo cùa Trường Đại học Luật Hà Nội từ những năm dầu thập kỉ thứ 19 của thế kỉ XX. Việc giảng dạy luật môi trường ở thời kì này mang tính chất thử nghiệm song đã đạt được những kết quả nhất định. Những năm gần dây, luật môi trường được giảng dạy đầy đủ và chính thức hơn trong chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường. Với sự ra đời của Bộ môn luật môi trường, việc giảng dạy và học tập đã được đẩy cao hơn một bước. Tuy nhiên, do thiếu giáo trình, tài liệu nên việc học tập của sinh viên chủ yếu dựa vào bài giảng của giáo viên. Điều này hạn chế không ít đến chất lượng đào tạo. Để khắc phục tình trạng này, Bộ môn luật môi trường Trường Đại học Luật Hà Nội đã tiến hành biên soạn giáo trình luật môi trường. Giáo trình được biên soạn trên cơ sở những thành tựu lập pháp của đất nước ta, đặc biệt là thực tiễn của đất nước trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Giáo trình được xuất bản lần đầu vào năm 1999, tái bản nhiều lần với những sửa đổi thích hợp và được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và học tập ở trong và ngoài Trường Đại học Luật Hà Nội.

Do những thay đổi trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội, trên cơ sở chương trình khung cũng như những ý kiến phản hồi của sinh viên nhất là những thay đổi mới đây trong hệ thống pháp luật nước ta liên quan đến vấn đề môi trường, Bộ môn luật môi trường Trường Đại học Luật Hà Nội và một số chuyên gia của Cục bảo vệ môi trường, Bộ tài nguyên và môi trường tiến hành biên soạn lại giáo trình, cần phải thừa nhận rằng luật môi trường là bộ môn khoa học mới và đang còn nhiều quan điểm, cách tiếp cận khác nhau. Chính vì vậy, mặc dù tập thể tác giẩ đã hết sức cổ gắng song giáo trình này chắc chắn khó tránh khỏi những hạn chế và khó đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu mà thực tiễn đặt ra đối với bộ môn này. Tập thể tác giả sẽ cố gắng tiếp tục hoàn thiện giáo trình.

Hình minh họa. [Ebook] Giáo trình Luật Môi trường PDF

MỤC LỤC: Giáo trình Luật Môi trường

MỤC LỤC TRANG
Lời nói đầu 05
Chương I – Khái niệm Luật Môi trường 09
Chương II – Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường 63
Chương III – Pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học 68
Chương IV – Pháp luật về đánh giá môi trường 137
Chương V – Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí 165
Chương VI – Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước 189
Chương VII – Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm đất 219
Chương VIII – Pháp luật về kiểm soát suy thoái rừng 243
Chương IX – Pháp luật về kiểm soát suy thoái nguồn thủy sinh 275
Chương X – Pháp luật về kiểm soát nguồn gen 303
Chương XI – Pháp luật về bảo tồn di sản 325
Chương XII – Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm đối với các hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt tới môi trường 347
Chương XIII – Giải quyết tranh chấp môi trường 397
Chương XIV – Thực thi các Công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam 427
Chương XV – Thực thi các Điều ước quốc tế về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam 459

Tải sách – Download

Ebook Giáo trình Luật Môi trường:

Bài viết liên quan