Lệnh huy động/điều động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia hoạt động PCCC

0

Lệnh huy động/điều động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia hoạt động PCCC (Mẫu số PC20) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháyLuật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.


1. Lệnh huy động/điều động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia hoạt động PCCC (Mẫu số PC20)

Mẫu số PC20

…..(1)…..
…..(2)…..
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …./LHĐ-…. ………., ngày … tháng … năm …..

 

LỆNH HUY ĐỘNG/ĐIỀU ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN VÀ TÀI SẢN THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số …../2020/NĐ-CP ngày …. tháng ….. năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của………..(3) ………………

Tôi: …………………..; Chức vụ: …………………

Cơ quan/đơn vị: ……………………………

Yêu cầu ông/bà: …………………………

Đại diện cho cơ quan/tổ chức/hộ gia đình: ………………………

Địa chỉ: …………………………

Huy động/Điều động ngay lực lượng, phương tiện, tài sản thuộc phạm vi quản lý, gồm:

– Lực lượng: …………………người;

– Phương tiện: ………………………

– Tài sản: …………………

Có mặt tại: …………………

trước …… giờ ……. phút, ngày …../….. /…… để ……….(4)…………

Thời gian huy động/điều động (nếu có): đến ….. giờ ….. ngày …. tháng … năm ……../.

– Thời điểm phát lệnh: ….giờ …. phút, ngày …./…./…..
– Thời điểm nhận lệnh: ….giờ …. phút, ngày …./…./…..

……….(5)………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lệnh huy động/điều động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia hoạt động PCCC:


2. Hướng dẫn điền biểu mẫu

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;

(2) Tên cơ quan của người ra lệnh;

(3) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị huy động/điều động;

(4) Ghi cụ thể nhiệm vụ tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy;

(5) Quyền hạn, chức vụ của người ký.


3. Căn cứ pháp lý

Lệnh huy động/điều động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia hoạt động PCCC (Mẫu số PC20) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Xem thêmBiểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy

5/5 - (4 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận