Mẫu Biên bản hành chính mới nhất

Mẫu Biên bản (Mẫu 1.10 Phụ lục III) ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư ban hành ngày 05 tháng 3 năm 2020.


1. Mẫu Biên bản (Mẫu 1.10 Phụ lục III)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2
__________
Số: …/BB-…3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
4…, ngày … tháng … năm …  

 

BIÊN BẢN
………..4…………
________

Thời gian bắt đầu: ……………………………

Địa điểm: ……………………………

Thành phần tham dự: ……………………………..

Chủ trì (chủ tọa): …………………………………

Thư ký (người ghi biên bản): …………………………….

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo): …………………

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào …. giờ …., ngày …. tháng …. năm …./.

 

THƯ KÝ

(Chữ ký)

 

 

CHỦ TỌA

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Nơi nhận:

– …………..;

Lưu: VT, Hồ sơ.

Mẫu biên bản hành chính:


2. Hướng dẫn điền biểu mẫu

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

4 Tên cuộc họp, hội nghị, hội thảo.

5 Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).

Bài viết liên quan