Mẫu nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.


1. Mẫu nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

TÊN DOANH NGHIỆP
———-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …….. …….., ……..

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
……..

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

– Căn cứ Điều lệ của …….. ngày ……..;

– Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của …….. ngày ……..;,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn/Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

……..

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Ông / Bà …….. và các phòng ban chức năng liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ……..

Nơi nhận:

– Như Điều 2

– Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên; Đóng dấu)

 

Mẫu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:


2. Căn cứ pháp lý

Nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5/5 - (15 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
1 bình luận
  1. […] – Mẫu nghị quyết của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần; […]

Để lại bình luận