Mẫu số B02-DN | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

0

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN) ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.


Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN)

Tải về: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN)

Đơn vị báo cáo: …….. Mẫu số B 02 – DN
Địa chỉ: …………………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
            Năm ……..

Đơn vị tính: ……..

 

CHỈ TIÊU

số Thuyết minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10
4. Giá vốn hàng bán 11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 – 11) 20    
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21
7. Chi phí tài chính 22
– Trong đó: Chi phí lãi vay 23
8. Chi phí bán hàng 25
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

(30 = 20 + (21 – 22) – (25 + 26))

30  

 

11. Thu nhập khác 31
12. Chi phí khác 32    
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40    
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50    
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

51

52

   
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 – 52) 60    
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70      
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71      

Lập, ……..

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên)

– Số chứng chỉ hành nghề: ……..

– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán: …………

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 


Căn cứ pháp lý

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN) ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Tải về: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN)

5/5 - (9 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận