Mẫu số PC14 | Quyết định đình chỉ hoạt động về PCCC

Quyết định đình chỉ hoạt động về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC14) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.


1. Mẫu quyết định đình chỉ hoạt động về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC14

…..(1)…..
…..(2)…..
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …/QĐĐC-… ……, ngày tháng năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH
Đình chỉ hoạt động
………………(3)……………….

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số    /2020/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Quyết định tạm đình chỉ hoạt động số …… ngày …. tháng …. năm ….. của …….(2)… ………………

Căn cứ tình hình thực tế, xét thấy nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ chưa được loại trừ, vi phạm không được khắc phục hoặc không thể khắc phục được và có nguy cơ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng của ………………(4) …………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ hoạt động đối với: ……….(4) …………

Địa chỉ: …………………

Do ông/bà: …………….là ………….(5) …….. kể từ … giờ … phút, ngày … tháng … năm ……

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ…. giờ…. phút, ngày …. tháng ….năm ………

Điều 3.

Ông/bà: …………………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này và thực hiện các yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Ông/bà: …………………… bị đình chỉ hoạt động có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– ……………;
– Lưu: ………

………..(6)……….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quyết định đình chỉ hoạt động về phòng cháy và chữa cháy:


2. Hướng dẫn điền biểu mẫu

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;

(2) Tên cơ quan của người ra quyết định;

(3) Thẩm quyền ban hành quyết định;

(4) Tên công trình, cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân, địa điểm hoặc khu vực xuất hiện nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ không bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

(5) Chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở; chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông cơ giới;

(6) Quyền hạn, chức vụ của người ký.


3. Căn cứ pháp lý

Quyết định đình chỉ hoạt động về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC14) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Xem thêm: Biểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy

Bài viết liên quan