Mẫu thông báo Hợp đồng lao động hết hạn

Mẫu Thông báo Hợp đồng lao động hết hạn theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.


1. Quy định về Thông báo hợp đồng lao động hết hạn

Điều tiên quyết doanh nghiệp cần làm để giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động do hết hạn, đó là: Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn. Trong văn bản thông báo này, có thể kết hợp những nội dung nhằm tham khảo ý chí của người lao động về việc tiếp tục quan hệ lao động nữa hay không; để từ đó, sắp xếp thỏa thuận hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Xem thêm: Chấm dứt Hợp đồng lao động khi HĐLĐ hết hạn


2. Mẫu thông báo hợp đồng lao động hết hạn

TÊN DOANH NGHIỆP
————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

 

THÔNG BÁO
Về việc hết hạn hợp đồng lao động

– Căn cứ Bộ luật Lao động 2019;

– Căn cứ Hợp đồng lao động số ……..;

– Theo đề nghị của Phòng tổ chức & nhân sự.

 

[TÊN DOANH NGHIỆP]

Thông báo với Ông / bà: ……..

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: …….. Cấp ngày: …….. Tại: ……..
Đang giữ chức vụ: …….. – Phòng / ban: ……..

Theo hợp đồng lao động số ……..

Về việc hết hạn hợp đồng vào ngày ……..

Ông / bà …….. có nguyện vọng tiếp tục ký kết hợp đồng lao động với Công ty?

☐ Muốn tiếp tục ký kết hợp đồng;

Loại ☐ XĐ thời hạn ☐ Không XĐ thời hạn

☐ Không muốn tiếp tục ký kết hợp đồng lao động; Vì sao? ….

 

…….., Ngày …. Tháng…. Năm ….

GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu thông báo hợp đồng lao động hết hạn:

Bài viết liên quan