Tài liệu ôn tập môn Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

Tổng hợp tài liệu hướng dẫn tự học môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật: giáo trình, bài giảng, đề cương, đề thi, câu hỏi lý trắc nghiệm, nhận định đúng sai, câu hỏi lý thuyết và bài tập tình huống môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật,…


Giới thiệu về môn Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật là môn học quan trọng trong hệ thống khoa học pháp lý. Dựa trên cơ sở học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và nhà nước ta cũng như tri thức chung của nhân loại về nhà nước và pháp luật, môn học này trình bày trúng giải một cách khoa học các vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật.


Tài liệu ôn tập môn Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

Tổng hợp tài liệu hướng dẫn tự học môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật: giáo trình, bài giảng, đề cương, đề thi, câu hỏi lý trắc nghiệm, nhận định đúng sai, câu hỏi lý thuyết và bài tập tình huống môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật,…

 • Đề cương môn lý luận nhà nước và pháp luật
 • Đề thi môn lý luận nhà nước và pháp luật

Nội dung môn Lý luận nhà nước và pháp luật

 • Silde cơ bản – Lý luận chung nhà nước và pháp luật
 • Bài 0 – Bài nhập môn
 • Bài 1 – Nguồn gốc của nhà nước
 • Bài 3 – Kiểu nhà nước
 • Bài 4 – Chức năng của nhà nước
 • Bài 5 – Hình thức nhà nước
 • Bài 7 – Hệ thống chính trị
 • Bài 8 – Xã hội chủ nghĩa
 • Bài 9 – Nhà nước pháp quyền

Nội dung khác liên quan

 • Các vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung
 • Tài liệu Lý luận nhà nước và pháp luật
 • Nhà nước và pháp luật chủ nô
 • Nhà nước và pháp luật phong kiến
 • Nhà nước và pháp luật tư sản
 • Pháp luật xã hội chủ nghĩa
 • Quy trình xây dựng luật của Quốc hội

Xem thêm: [Ebook] Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật


Tải về tài liệu

Tài liệu ôn tập môn Lý luận chung về nhà nước và pháp luật:

Bài viết liên quan