Phụ lục II-7 | Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD

3 2.859

Thông báo Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-7) ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.


1. Mẫu thông báo Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-7)

Phụ lụcII-7
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………

…………, ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã s thuế): ………… Ngày cấp ……/……/…… Nơi cấp: ……………..

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/
Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………..

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên chi nhánh/văn phòng đạt diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): ………………………..

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………….

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………….

Tỉnh/Thành phố:………………………………………

Điện thoại (nếu có): …………………… Fax (nếu có): ………………..

Email (nếu có): ………………… Website (nếu có): ……………

– Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở ca chi nhánh/văn png đại diện/địa điểm kinh doanh nm trong khu công nghiệp/khu chế  xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):

Khu công nghiệp

Khu chế xuất

Khu kinh tế

Khu công nghệ cao

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh (ch kê khai đi với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngành, nghề kinh doanh chính
(đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

b) Nội dung hoạt động (chỉ kê khai đối với văn phòng đại diện):…………………….

4. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa đim kinh doanh:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………….. Giới tính: ………………

Sinh ngày: ……/……/…… Dân tộc: …………………………Quốc tịch: ………………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

☐ Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ): …………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………..

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: …. Ngày hết hạn (nếu có): ……/……/……

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………..

Tnh/Thành phố: …………………………..

Quốc gia: …………………..

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………..

Quận/Huyện/thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………….

Tnh/Thành phố: ………………………….

Quốc gia: ………………………………………

Điện thoại (nếu có): ………………… Email (nếu có): ……………………

5. Chi nhánh chủ qun(chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: …………………………………

Địa chỉ chi nhánh: ……………………………..

Mã s chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………… Ngày cấp ……/……/…… Nơi cấp: ………………………

6. Đ nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh(chỉ kê khai đối với tờng hợp đồng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp đánh dấu Xvào một trong hai ô sau):

 Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của tt cả địa điểm kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của từng địa điểm kinh doanh

7. Thông tin đăng ký thuế:

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………..

Điện thoi: ……………………

2

Địa chỉ nhận thông báo thuế (ch kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ chinhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh):

S nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………….

Qun/Huyn/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………………… Fax (nếu có): ………………..

Email (nếu có): ……………………………………..

3

Ngày bt đầu hoạt động1(trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): ……/……/……

4

Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc” Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất):

Hạch toán độc lập ☐

Có báo cáo tài chính hợp nhất ☐

Hạch toán phụ thuộc ☐ 

5

Năm tài chính;

Áp dụng từ ngày ……/…… đến ngày ……/……2

(ghi ngày, tháng bt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6

Tổng số lao động (dự kiến): …………………………

7

Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL. O&M:

Có ☐                                        Không ☐

8

Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):

Khấu trừ

Trực tiếp trên GTGT

Trực tiếp trên doanh số

Không phải nộp thuế GTGT

8. Đăng ký sử dụng hóa đơn(ch kê khai đi với chi nhánh)

 Tự in hóa đơn

☐ Đặt in hóa đơn

☐  Sử dụng hóa đơn điện tử

☐  Mua hóa đơn của cơ quan thuế

9. Thông tin về việc đóng bảo him xã hội(ch kê khai đối vi chi nhánh/văn phòng đi diện):

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chn 1 trong 3 phương thc):

 Hàng tháng

☐  03 tháng một lần

☐  06 tháng một lần

Lưu ý:

– Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán; có th lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một ln.

Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

10. Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam:

Đánh du X nếu là chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/chi nhánh công ty quản quỹ nước ngoài tại Việt Nam và kê khai thêm các thông tin sau đây:

Giấy phép thành lập và hoạt động số:… (nếu có) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./……

Doanh nghiệp cam kết:

– Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyn sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật (Không ghi nếu thông báo thành lập địa điểm kinh doanh);

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện th tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điu lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký và ghi họ tên)4

Mẫu thông báo Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-7):


2. Hướng dẫn điền biểu mẫu

1 Trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cp Giấy chứng nhn đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau ngày bắt đu hoạt động đã kê khai thì ngày bt đầu hoạt động là ngày chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chng nhận.

2 Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên ca quỹ; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng ca qu; tng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.

3 Doanh nghiệp, chi nhánh có trách nhiệm đảm bo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện t, mua hóa đơn của quan thuế theo quy định của pháp luật.

4 – Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật ca doanh nghiệp ký trực tiếp vào phn này.

– Trường hợp thông báo lập địa điểm kinh doanh trc thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghip hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phn này.

– Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện th tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

5/5 - (100 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback
2 năm trước

[…] Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (Mẫu Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT) do người đại diện […]

trackback
2 năm trước

[…] Thông báo về việc đăng ký lập địa điểm kinh doanh (mẫu Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Thông tư […]

trackback
2 năm trước

[…] Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (Mẫu Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT) do người đại diện […]

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website HILAW.VN!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.