[Tổng hợp] Bài giảng môn học Luật Hình sự

18

Dưới đây là một số bài giảng môn học Luật Hình sự do HILAW tổng hợp xin chia sẻ để các bạn tham khảo, ôn tập phục vụ cho mục đích học tập.


Nội dung học tập

Nội dung Giáo trình Luật hình sự Việt Nam – Phần chung

Chương I: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của Luật Hình sự

 1. Khái niệm luật hình sự
 2. Nhiệm vụ chức năng của luật hình sự
 3. Nguyên tắc của luật hình sự
 4. Khoa học luật hình sự

Chương II: Nguồn của Luật Hình sự

 1. Khái niệm
 2. Hiệu lực của luật hình sự-những nguyên tắc chung
 3. Bộ luật hình sự-hiệu lực, cấu tạo và vấn đề giải thích pháp luật

Chương III: Tội phạm

 1. Khái niệm tội phạm trong luật hình sự
 2. Phân loại tội phạm
 3. Tội phạm và các vi phạm pháp luật khác

Chương IV: Các yếu tố của tội phạm và cấu thành tội phạm

 1. Các yếu tố của tội phạm
 2. Cấu thành tội phạm
 3. Ý nghĩa của cấu thành tội phạm

Chương V: Khách thể của tội phạm

 1. Khái niệm khách thể của tội phạm
 2. Các loại khách thể của tội phạm
 3. Đối tượng tác động của tội phạm

Chương VI: Mặt khách quan của tội phạm

 1. Khái niệm mặt khách quan của tội phạm
 2. Hành vi khách quan
 3. Hậu quả thiệt hại
 4. Vấn đề quan hệ nhân quả trong luật hình sự
 5. Các biểu hiện khác của mặt khách quan của tội phạm

Chương VII: Chủ thể của tội phạm

 1. Khái niệm chủ thể của tội phạm
 2. Năng lực trách nhiệm hình sự
 3. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự
 4. Chủ thể đặc biệt của tội phạm
 5. Vấn đề nhân thân của người phạm tội trong luật hình sự

Chương VIII: Mặt chủ quan của tội phạm

 1. Khái niệm mặt chủ quan của tội phạm
 2. Lỗi
 3. Động cơ phạm tội và mục đích phạm tội
 4. Sai lầm trong luật hình sự

Chương IX: Tội phạm hoàn thành, phạm tội chưa đạt và chuẩn bị phạm tội

 1. Tội phạm hoàn thành
 2. Phạm tội chưa đạt
 3. Chuẩn bị phạm tội
 4. Tự Ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

Chương X: Đồng phạm

 1. Khái niệm đồng phạm
 2. Các loại người đồng phạm
 3. Các hình thức đồng phạm
 4. Vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm
 5. Những hành vi liên quan đến tội phạm

Chương XI: Các căn cứ hợp pháp của hành vi gây thiệt hại

 1. Khái niệm căn cứ hợp pháp của hành vi gây thiệt hại
 2. Phòng vệ chính đáng
 3. Tình thế cấp thiết
 4. Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội
 5. Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ
 6. Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên

Chương XII: Trách nhiệm hình sự và hình phạt

 1. Trách nhiệm hình sự
 2. Trách nhiệm hình sự của người phạm tội
 3. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại
 4. Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
 5. Hình phạt
 6. Khái niệm hình phạt
 7. Mục đích của hình phạt

Chương XIII: Hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp

 1. Hệ thống hình phạt
 2. Khái niệm hệ thống hình phạt
 3. Các hình phạt trong luật hình sự Việt Nam đối với người phạm tội
 4. Các hình phạt trong luật hình sự Việt Nam đối với pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự
 5. Các biện pháp tư pháp
 6. Các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội
 7. Các biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự

Chương XIV: Quyết định hình phạt

 1. Khái niệm quyết định hình phạt
 2. Quyết định hình phạt đối với người phạm tội
 3. Quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại

Chương XV: Các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt

 1. Thời hiệu thi hành bản án
 2. Biến chấp hành hình phạt
 3. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt
 4. Án treo
 5. Tha tù trước thời hạn có điều kiện
 6. Hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
 7. Xóa án tích

Chương XVI: Trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi phạm tội

 1. Các nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội
 2. Các biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
 3. Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
 4. Các hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
 5. Các quy định khác về trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi phạm tội

Nội dung Giáo trình Luật hình sự Việt Nam – Phần các tội phạm

Chương 1: Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

 1. Những vấn đề chung về các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia
  1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia-khái niệm và chính sách xử lý
  2. Sơ lược về sự hình thành và thay đổi của khái niệm các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia
 2. Các tội phạm cụ thể
  1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia có tính nguy hại tổng thể
  2. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia có tính nguy hại cho từng lĩnh vực

Chương 2: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người

 1. Các tội xâm phạm tính mạng
  1. Khái niệm các tội xâm phạm tính mạng
  2. Các tội phạm cụ thể
 2. Các tội xâm phạm sức khỏe
  1. Khái niệm các tội xâm phạm sức khỏe
  2. Các tội phạm cụ thể
 3. Các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự
  1. Khái niệm
  2. Các tội phạm cụ thể

Chương 3: Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân

 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội phạm cụ thể

Chương 4: Các tội xâm phạm sở hữu

 1. Những vấn đề chung
  1. Khái niệm các tội phạm xâm phạm sở hữu
  2. Các tội xâm phạm sở hữu trong bộ luật hình sự
 2. Các tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt
  1. Khái niệm
  2. Các tội phạm cụ thể
 3. Các tội xâm phạm sở hữu không có tính kim loại
 4. Các tội xâm phạm sở hữu không có mục đích tư lợi

Chương 5: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình

 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân
 3. Các tội xâm phạm chế độ gia đình

Chương 6: Các tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế

 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội phạm cụ thể
  1. Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại
  2. Các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm
  3. Các tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

Chương 7: Các tội phạm về môi trường

 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội phạm cụ thể

Chương VIII: Các tội phạm về ma túy

 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội phạm cụ thể

Chương IX: Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng

 1. Các tội xâm phạm an toàn công cộng
 2. Các tội xâm phạm an toàn giao thông
 3. Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông
 4. Các tội phạm khác xâm phạm an toàn công cộng
 5. Các tội phạm xâm phạm trật tự công cộng

Chương X: Các tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính

 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội phạm cụ thể

Chương XI: Các tội phạm về chức vụ

 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội phạm cụ thể
 3. Các tội phạm tham nhũng
 4. Các tội phạm khác với chức vụ

Chương XII: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội phạm hoạt động tư pháp do người có chức vụ, quyền hạn trong hoạt động tư pháp thực hiện
 3. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp rồi những người có chức vụ phải giúp các cơ quan tư pháp trong hoạt động tư pháp thực hiện
 4. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà chủ thể là đối tượng của các bản án hoặc quyết định của cơ quan tư pháp
 5. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp khác

Chương XIII: Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu

 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội phạm cụ thể

Chương XIV: Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh

 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội phạm cụ thể


Tổng hợp một số bài giảng môn học Luật Hình sự

– Bài giảng môn Luật Hình sự – pb1: [gget id=”1″ url=”https://hilaw.vn/?go=348df148″]

– Bài giảng môn Luật Hình sự – pb2: [gget id=”2″ url=”https://hilaw.vn/?go=9e358d1c”]

Xem thêm[Ebook] Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam – Phần chung pdf

Xem thêmBình luận Bộ luật Hình sự 2015 (Hợp nhất năm 2017) – Phần chung

5/5 - (3 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
18 Bình luận
 1. nguyễn bình

  ad cho em xin bài giảng này với ạ .em cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   HiLaw.Vn đã gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến nhé!

 2. Thảo Nguyên

  cho em xin file bài giảng với ạ. em cảm ơn ạ

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   Bạn vui lòng download file tài liệu tại link đính kèm trong bài viết nhé!

 3. vyyy

  Cho em xin file giáo tình với ạ. Em cảm ơn.

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   Bạn vui lòng download tài liệu tại link đính kèm bài viết nhé

 4. Quỳnh Như

  Em mong có thể nhận file này. Xin cảm ơn rất nhiều ạ!

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   Bạn vui lòng download tài liệu tại link đính kèm bài viết nhé!

 5. Trương Văn Tiếng

  Cho mình xin bài giảng để tham khảo. Xin cảm ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   Bạn vui lòng download file tài liệu tại link đính kèm trong bài viết nhé!

 6. NGUYỄN THÀNH ĐẠT

  cho mình xin bài này với nhé

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   Bạn vui lòng download tài liệu tại link đính kèm bài viết nhé!

 7. Nguyễn Anh Thư

  Mình rất mong có được file bài giảng này.
  Mình cảm ơn rất nhiều

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   Bạn vui lòng download tài liệu tại link đính kèm bài viết nhé!

 8. Mr Kiên

  Em xin phép xin slide bài giảng phần 2 TNHS và hình phạt ạ
  Mail của em

  tatuxyzxyz@gmail.com

  EM cám ơn

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   Bạn vui lòng download tài liệu tại link đính kèm bài viết nhé!

 9. Dũng

  cho mình xin tải bài giảng a

  1. HILAW.VN
   Quản lý

   Bạn vui lòng download tài liệu tại link đính kèm bài viết nhé!

Để lại bình luận