Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

0

Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC09) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháyLuật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.


1. Mẫu văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC09

……(1)…..
……(2)…..
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …../TD-PCCC&CNCH ……., ngày tháng năm …..

 

Kính gửi: ……(3)………

Căn cứ Nghị định số ……../2020/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số ………. ngày ….. tháng ….. năm …… của …………………

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh về phòng cháy và chữa cháy số ………. ngày ….. tháng ….. năm …… của ………(4) …………

……(2)………… đồng ý về thiết kế phòng cháy và chữa cháy đối với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ/CẢI TẠO, THAY ĐỔI TÍNH CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH/HOÁN CẢI PHƯƠNG TIỆN

………………………………………………………………………………………………………………………….

II. NỘI DUNG THẨM DUYỆT

………………………………………………………………………………………………………………………….

Quy mô dự án/công trình/phương tiện và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết kế về điều chỉnh phòng cháy và chữa cháy được kèm theo văn bản này./.

Nơi nhận:
– ……………..;
– ……………..;
– Lưu: …………

………(5)………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

QUY MÔ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ ĐƯỢC THM DUYỆT THIẾT K V PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
(Kèm theo văn bn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số …………. ngày …… tháng năm……. của ……….(2)………..)

TT Nội dung Ghi chú
I QUY MÔ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
II DANH MỤC TÀI LIỆU, BN VẼ THIẾT K ĐIỀU CHỈNH

Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy:


2. Hướng dẫn điền biểu mẫu

Văn bản thẩm duyệt in trên giấy khổ A4;

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ban hành văn bản thẩm duyệt;

(3) Tên chủ đầu tư/chủ phương tiện;

(4) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm duyệt;

(5) Quyền hạn, chức vụ của người ký.


3. Căn cứ pháp lý

Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC09) ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Xem thêmBiểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy

5/5 - (4 bình chọn)


 
LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: info@hilaw.vn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Để lại bình luận